Korpus będzie honorową wspólnotą żołnierską. Wejdą do niego osoby, które uzyskały uprawnienia kombatanckie z tytułu walki z bronią w ręku o niepodległość Polski. Nowelizacja przewiduje, że 1 września obchodzony będzie jako Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP, a członkom korpusu zostanie przyznana 51-proc. ulga na krajową komunikację kolejową i autobusową. Obecnie ulga ta dla kombatantów wynosi 37 proc. Członkowie korpusu weteranów otrzymają też specjalne ujednolicone legitymacje.

Posłowie odrzucili pięć poprawek, które do projektu ustawy zgłosił klub PiS. Pierwsza z nich zmieniała zakres podmiotowy osób, które wchodziłyby do Korpusu. W myśl tego projektu do Korpusu wchodziłyby osoby, które uczestniczyły w walkach zbrojnych o niepodległość i ustalenie granic państwa polskiego. Udział w tych walkach dotyczył okresu do 8 maja 1945 r. i po zakończeniu II wojny, w walkach przeciwko reżimowi komunistycznemu na terenie Polski w granicach z 31 sierpnia 1939 r. i w granicach powojennych oraz osoby odznaczone Orderem Krzyża Wojskowego. Podstawowym wyróżnikiem miał być udział w walkach mających na celu uzyskanie lub obronę niepodległości RP. Jednak udział w nich miał nie przesądzać o otrzymaniu tych uprawnień, poprawka wymieniała bowiem zarówno pozytywne, jak i negatywne przesłanki uzyskania tego statusu.

Kolejne poprawki PiS mówiły także o otrzymaniu przez osoby, które weszłyby do Korpusu świadczeń - dodatku weterana w wysokości 200 zł miesięcznie i zasiłku pogrzebowego w wysokości 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a także prawa do bezpłatnego zaopatrywania w leki i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi. Ostatnia poprawka dotyczyła weryfikacji osób, które otrzymają status weterana.

Posłowie przyjęli natomiast zgłoszoną przez posłankę PO Magdalenę Kochan poprawkę o charakterze legislacyjnym związaną z koniecznością skorygowania elementów projektu odwołujących się do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa ta uległa jesienią ubiegłego roku zmianie, co wpłynęło na konieczność naniesienia poprawki w projekcie ustawy o kombatantach.

Całość projektu ustawy poparło 434 posłów, przeciw było 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski zaznacza, że nowelizacja przede wszystkim zwiększy medyczną pomoc państwa dla kombatantów i ofiar represji. "Weterani będą mogli korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych. Do tej pory zapis w tej sprawie był zbyt ogólny" - mówi Ciechanowski. Dodaje, że świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie będą mogły być udzielane później niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W miejscach rejestracji pacjentów i udzielania świadczeń oraz w aptekach mają być wywieszane informacje o tych uprawnieniach, a Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zobligowany do monitorowania realizacji uprawnień.

Nowelizacja przewiduje też utworzenie w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych kompletnej bazy wszystkich kombatantów, inwalidów wojennych i ofiar represji. Uregulowano również kwestię ryczałtu energetycznego dla kombatantów. Przewidziano także ułatwienia dla kombatantów zamieszkałych za granicą, którzy dotychczas nie ubiegali się o należne im świadczenia w związku z utrudnieniami w ich wypłacie. Po zmianie przepisów świadczenia będą im wypłacane np. razem z emeryturą czy rentą na rachunek bankowy za granicą. (PAP)