Zmianę zawiera nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Co do zasady wprowadza zmiany w kwarantannach, a przy okazji m.in. w katalogu osób, które mimo lockdownu mogą zatrzymywać się w hotelach.  

Zgodnie ze zmianami, z usług hotelarskich mogą też korzystać członkowie składów orzekających sądów dyscyplinarnych, rzecznicy dyscyplinarni, obrońcy, pełnomocnicy stron oraz strony w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, ich przedstawiciele ustawowi, ale też świadkowie, biegli oraz tłumacze i to w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym. Potrzebny do tego będzie dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy. 

Czytaj: Damscy bokserzy, problemy z alkoholem - adwokaci coraz poważniej łamią zasady etyki>>

Postulat samorządów prawniczych 

W uzasadnieniu wskazano, że samorządy zawodowe reprezentują adwokatów, radców prawnych i notariuszy wykonujących zawody zaufania publicznego i sprawują pieczę nad należytym wykonywaniem przez nich zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 

- Piecza ta jest realizowana m.in. w postępowaniu dyscyplinarnym, które ma charakter procedury pozasądowej (odrębnej od sądów
powszechnych, czy procedury sądowoadministracyjnej) prowadzonej przez rzeczników dyscyplinarnych i sądy dyscyplinarne, w tym Wyższe Sądy Dyscyplinarne z siedzibami w Warszawie, które rozpoznają przede wszystkim odwołania od orzeczeń sądów dyscyplinarnych działających w okręgowych izbach z terenu całego kraju. Sądownictwo dyscyplinarne samorządów zawodowych jest jedną z podstawowych form decentralizacji rzeczowej władzy publicznej i ma na celu powierzenie jego organom wykonywania zadań publicznych niewykonywanych przez państwo oraz samorząd terytorialny - podkreślono. 

Zwrócono uwagę, że postępowania te prowadzone są według przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 poz. 534), z uwzględnieniem odrębności wynikających m.in. z przepisów ustawy  – Prawo o adwokaturze, o radcach prawnych oraz Prawo o notariacie, które również "stosunkowo krókie okresy" przedawnienie karalności przewinień dyscyplinarnych. 

 

- Oznacza to, że w aktualnie trwającym stanie obostrzeń część spraw zawisłych przed sądami dyscyplinarnym może uleć przedawnieniu 
karalności. Obecnie Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury, Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Wyższy Sąd Dyscyplinarny przy Krajowej Radzie Notarialnej mają znacznie ograniczone możliwości funkcjonowania - dodano w uzasadnieniu. 

Stąd jak wskazano konieczność umożliwienia osobom uczestniczącym w takich postępowaniach skorzystania z hoteli.