Zakłada to porozumienie podpisane w czwartek przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. - Przechodzimy z epoki papierowej na informatyczną - mówił po podspisaniu dokumentu szef resortu sprawiedliwości Marek Biernacki. Jak podkreślał, ujednolicenie systemów informatycznych sądów i prokuratury "to nie tylko gadżet, ale szybszy, pełniejszy i pewniejszy wymiar tej współpracy".
Również Andrzej Seremet ocenił, że obecny system wytwarzania i archiwizowania dokumentów sądowych i prokuratorskich nie sprzyjał dobrej współpracy tych instytucji i spowalniał sprawność postępowań. "Nie uciekniemy od elektronicznych protokołów. Cieszę się z tego porozumienia i wiele sobie po nim obiecuję" - zadeklarował.

Jak poinformowano, celem porozumienia jest stworzenie wspólnej grupy roboczej składającej się z osób wskazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Generalną, która opracuje optymalne rozwiązania informatyczne służące współpracy pomiędzy sądami a prokuraturą w zakresie: połączenia sieci informatycznych, wymiany danych pomiędzy prokuraturami i sądami, tworzenia wspólnej infrastruktury technicznej, digitalizacji akt prokuratorskich i sądowych, tworzenia wspólnych baz danych, przekazywania informacji o sprawach, wokandach i orzeczeniach, dostępu prokuratorów do Portali Informacyjnych sądów i Portalu Orzeczeń.
 
Efektem długofalowej współpracy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości i Prokuraturą Generalną będzie:
1. automatyczne przekazywanie danych z systemu repertoryjnego prokuratury bezpośrednio do systemu repertoryjnego sądu i import danych pomiędzy systemami bez konieczności ich ręcznego wpisywania, są to dane o sprawie, oskarżeniach i świadkach;

2. automatyczne przekazywanie w formie elektronicznej do sądów aktów oskarżania oraz apelacji składanych przez prokuratury;
3. automatyczne przekazywanie prokuraturze informacji o wokandach, terminach rozpraw, salach w których rozprawy się odbywają;
4. automatyczne przekazywanie orzeczeń (postanowień i wyroków) wraz z uzasadnieniami;
5. przekazywanie do sądu wraz z aktem oskarżenia zdigitalizowanych akt postępowania przygotowawczego;
6. uruchomienie wspólnej infrastruktury służącej wymianie danych;
7. umożliwienie prokuratorom logowania w Portalach Informacyjnych sądów;
8. wspólne pozyskiwanie środków pomocowych na finansowanie projektów informatycznych realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Generalną.

- Jestem przekonany, że podpisane dzisiaj porozumienie o współpracy, przyczyni się do wdrożenia jednolitych rozwiązań informatycznych z korzyścią przede wszystkim dla obywateli, ale również dla prokuratur i sądów w Polsce – podsumował minister Marek Biernacki.