Zmiany, które wejdą w życie za sześć tygodni, to konsekwencja noweli Kodeksu cywilnego, która wprowadziła zasadę dziedziczenia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Uregulowane zostaną także sytuację, gdy przedmiotem spadku są rzeczy o wartości artystycznej, zabytkowej lub naukowej. Sąd, zlecając zabezpieczenie, zawiadomi jednocześnie wojewódzkiego konserwatora zabytków, właściwego ze względu na miejsce położenia rzeczy. Jeżeli w skład spadku wchodzą rzeczy o wartości artystycznej, zabytkowej lub naukowej komornik, dokonując spisania ruchomości w ramach zabezpieczenia spadku czy sporządzania spisu inwentarza, zawiadomi wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego ze względu na miejsce położenia rzeczy. Nowy akt prawny określi także dane, które wpisuje się do protokołu opieczętowania rzeczy oraz ruchomości, które opieczętowaniu nie podlegają.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu zawiadamiania właściwych instytucji o zastosowanym środku zabezpieczenia, zawartości protokołu ze spisu majątku ruchomego oraz szczegółowego trybu i sposobu zastosowania niezbędnych środków tymczasowych zapobiegających naruszeniu ruchomości przed ich spisaniem wejdzie w życie razem ze wspomnianą nowelizacją KC - 18 października 2015 r.

Sylwester Wójcik,Mariusz Załucki
Podstawy prawa cywilnego. Prawo spadkowe>>>