Jak poinformowała Polska Izba Książki, Sąd Apelacyjny w Warszawie 23 maja br. utrzymał w mocy wyrok oddalający powództwo o naruszenie dóbr osobistych kolejnych administratorów portalu chomikuj.pl, tj. FS File Solutions i Piotra Truszkowskiego przez Polską Izbę Książki. Sąd Apelacyjny uznał, że zamieszczenie w komunikacie na stronie internetowej Izby informacji dotyczącej pozwu grupowego, stwierdzającej, że chomikuj.pl stosuje praktyki pirackie i nielegalnie publikuje utwory objęte ochroną prawa autorskiego nie narusza dóbr osobistych administratorów tego portalu.

Zarabiają na ułatwianiu kopiowania plików
Przedstawiając ustnie motywy rozstrzygnięcia sąd wyjaśnił, że złożenie pozwu mieści się w zakresie uprawnień każdego podmiotu, a kwestionowana wypowiedź wyjaśnia przyczyny, dla których pozew grupowy miał być złożony. Sąd zwrócił uwagę na odrębność dóbr osobistych administratora od opinii o portalu internetowym. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie ulega wątpliwości, że na chomikuj.pl dostępne są nielegalne kopie utworów. Fakt ten przyznawał również FS File Solutions w toku postępowania.
Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia Sądu Okręgowego, że serwis chomikuj.pl stosuje system zachęt do zamieszczania na kontach „chomików” popularnych plików, które chętnie pobierane są przez innych użytkowników, a także dostarcza narzędzi umożliwiających szybkie kopiowanie plików i pobiera opłaty.

Historia sporu
23 kwietnia 2012 roku cypryjska spółka FS File Solutions, będąca administratorem chomikuj.pl, złożyła pozew przeciwko Polskiej Izbie Książki o naruszenie dóbr osobistych. Na stronie internetowej Polskiej Izby Książki został zamieszczony komunikat o zamiarze wystąpienia z pozwem grupowym przeciwko chomikuj.pl, ponieważ chomikuj.pl stosuje praktyki pirackie i nielegalnie publikuje utwory objęte ochroną prawa autorskiego.
FS File Solutions domagała się nakazania Polskiej Izbie Książki usunięcia tego sformułowania ze strony internetowej oraz opublikowania przeprosin. W toku procesu do sprawy przystąpił Piotr Truszkowski, poprzedni administrator chomikuj.pl, z analogicznymi żądaniami.
Więcej:  Portal chomikuj.pl pozwał Polską Izbę Książki>>>

Wydawcy działali w interesie społecznym
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo w całości. Zdaniem Sądu Okręgowego, wypowiedź zamieszczona na stronie Polskiej Izby Książki naruszyła dobra osobiste administratorów chomikuj.pl, ale wyłączona jest bezprawność takiego naruszenia, ponieważ Polska Izby Książki działała w interesie społecznym, a portal chomikuj.pl nie korzysta z wyłączenia odpowiedzialności za treści umieszczane na portalu chomikuj.pl, ponieważ nie jest tzw. biernym hostingodawcą.
Więcej:  Polska Izba Książki nie musi przepraszać Chomikuj.pl>>>
Od tego wyroku apelację wniosła spółka FS File Solutions i Piotr Truszkowski, zarzucając wyrokowi Sądu Okręgowego naruszenie art. 24 kodeksu cywilnego i uznanie, że nie doszło do naruszenia dóbr osobistych, a także błędne zastosowanie art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustalenie, że administrator chomikuj.pl nie korzysta z wyłączenia odpowiedzialności za treści umieszczane na tym portalu.

Spór o istotę sprawy
10 października 2013 roku Sąd Apelacyjny uchylił wspomniany wyrok i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania wskazując, że Sąd Okręgowy winien przeprowadzić całościową analizę zakwestionowanego komunikatu i ustalić, czy ma ona charakter ocenny, czy też jest wypowiedzią o faktach, a ponadto powinien w szerszym zakresie przeprowadzić postępowanie dowodowe,
dopuszczając dowody zaoferowane przez Polską Izbę Książki a oddalone przez Sąd Okręgowy i ustalić zasady odpowiedzialność administratora chomikuj.pl.
Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżyła z kolei Polska Izba Książki zażaleniem do Sądu Najwyższego. Polska Izba Książki podniosła, że w sprawie nie zaistniały podstawy do zwrotu sprawy do ponownego rozpoznania, ponieważ Sąd Okręgowy rozpoznał istotę sprawy. 19 marca 2014 roku Sąd Najwyższy uwzględnił zażalenie i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego.

Nie było naruszenia dóbr osobistych
Rozpoznając ponownie apelację, Sąd Apelacyjny podzielił rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego, dodając, że w sprawie w ogóle nie doszło do naruszenia dóbr osobistych, a określenie portalu chomikuj jako pirackiego było uzasadnione.

Jak podkreśla w wydanym oświadczeniu Polska Izba Książki, walorem sprawy jest podjęcie przez sądy obu instancji próby zrównoważenia ochrony praw autorskich i praw dostawców usług internetowych. Sądy zdefiniowały pojęcie hostingodawcy i
zakres jego odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich w internecie. Sądy zgodnie uznały, że istnieje potrzeba odróżnienia hostingodawcy biernego, którego działalność ogranicza się do
czynności technicznych od aktywnego, którego zakres działań jest szerszy. Zasady odpowiedzialności w każdym z przypadków są odmienne. Sądy słusznie odwołały się do orzecznictwa wspólnotowego oraz założeń dyrektywy dotyczącej ecommerce.