Taki  pogląd Sąd Apelacyjny wyraził badając podniesiony w apelacji zarzut braku legitymacji procesowej czynnej kuratora spadku w sprawie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Jak wskazał Sąd Apelacyjny, legitymacja kuratora wynika z treści art. 667 § 2 w zw. z art. 935 § 1 k.p.c., zgodnie z którymi to przepisami kurator spadku zarządza majątkiem spadkowym pod nadzorem sądu spadku, a w sprawach wynikających z zarządu nieruchomością może pozywać i być pozywany.

Jednocześnie podkreślił Sąd Apelacyjny, że dochodzenie, czy to roszczeń odszkodowawczych czy związanych z wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości wchodzącej w skład spadku należy niewątpliwie do czynności zachowawczych, a zatem w tym zakresie kurator nie jest obowiązany uzyskać zezwolenia sądu spadku, które jest konieczne wyłącznie do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Wyrok z  9 października 2014 r., sygn. akt I ACa 873/14, LEX nr 1621136.

ID produktu: 40276605 Rok wydania: 2015
  LEX Touch Sigma - program dla nowych klientów>>>