W przyjetym w środę stamnoisku Rada Ministrów stwierdziła, że zaproponowany przez posłow Solidarnej Polski projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 846), ponieważ ma on braki merytoryczne i jest niemożliwy do sfinansowania przez budżet.

Obecnie kryterium dochodowe dla takiej rodziny wynosi 623 zł, a od 1 listopada 2014 r. będzie to 664 zł. W przypadku pozostałych rodzin jest to 539 zł, a od 1 listopada 2014 r. będzie to 574 zł. Zdaniem rządu, dla poselskiej propozycji nie przedstawiono żadnego uzasadnienia, a świadczenia rodzinne są finansowane z budżetu państwa, co oznacza, że w obecnych realiach finansowych proponowana kwota nie może być zaakceptowana.

Dlatego też obecne rozróżnienie: na rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym i pozostałe trzeba utrzymać i zachować dla nich osobne wysokości kryteriów dochodowych. Sytuacja rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym jest trudniejsza, ponieważ ponoszą one dodatkowe wydatki na leczenie, rehabilitację, itp.

Zdaniem posłów należy też uzależnić wysokość zasiłku rodzinnego od dochodu osiąganego w rodzinie. Według nich wysokość zasiłku miałaby wynosić miesięcznie: 1) 300 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (albo dochód osoby uczącej się) nie przekroczy 700 zł, 2) różnicę między kwotą 1000 zł a wysokością dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę (albo dochodu osoby uczącej się).

Zdaniem rządu, takie rozwiązanie komplikuje istniejący system świadczeń rodzinnych i wprowadza niesprawiedliwy sposób obliczania zasiłku rodzinnego. Oznacza to, że gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 700 zł, do takiej rodziny trafiałoby 300 zł – niezależnie od osiągniętego dochodu. Natomiast jeśli dochód rodziny przekroczy 700 zł – będzie to różnica między 1000 zł a osiągniętym dochodem. W praktyce oznacza to, że rodzinach lepiej sytuowanych (dochód w przedziale 701–1000 zł) zasiłek rodzinny będzie wypłacany w takiej wysokości, aby ich dochód na rodzinę z zasiłkiem wynosił 1000 zł.

Posłowie postulują również zastąpienie dokonywanej co 3 lata weryfikacji kryterium dochodowego i wysokości świadczeń rodzinnych – coroczną weryfikacją uwzględniającą poziom inflacji (z poprzedniego roku) i wysokość minimalnego wynagrodzenia. Obecnie kryteria dochodowe są weryfikowane co 3 lata przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z uwzględnieniem wyniku badania progu interwencji socjalnej.

Zdaniem rządu, poselska propozycja budzi wiele zastrzeżeń. Przede wszystkim jest nie do zrealizowania w obecnej sytuacji budżetowej. Poza tym, w poselskim projekcie nie wskazano sposobu uwzględniania inflacji i minimalnego wynagrodzenia. Tym samym nie jest jasne, w jaki sposób będą podwyższane zasiłki rodzinne i kryteria dochodowe do nich uprawniające, co godzi w konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawa.

Zadaniem rządu, wskazana przez posłów kwota 11,6 mld zł, jako roczne wydatki na zasiłki rodzinne – została niedoszacowana i obliczona na podstawie błędnych danych. Niedoszacowanie wynika przede wszystkim z zaniżonej w połowie liczby dzieci w rodzinach z jednym dzieckiem oraz przeciętnych wysokości przyszłego zasiłku.