Proponowane zmiany legislacyjne mają na celu rozwiązanie problemu wysokich kosztów związanych z podejmowaniem działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz niedostatecznej ochrony wierzycieli przed niewypłacalnością takiej spółki.

Rewolucyjne zmiany
Projekt zakłada w szczególności obniżenie minimalnego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do poziomu 1 zł. Proponuje się również wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących ochrony wierzycieli takich jak test wypłacalności, który będzie poprzedzać każdorazową wypłatę z majątku spółki na rzecz wspólników pod tytułem korporacyjnym, czy obowiązek tworzenia kapitału zapasowego z osiąganego przez spółkę zysku na pokrycie ewentualnych przyszłych strat. Rozwiązania takie zapewnić mają lepszą ochronę uzasadnionych interesów wierzycieli spółki.

Czytaj: Spółkę z o.o. można będzie założyć za złotówkę>>>

Posiedzenie Komisji Prawniczej
W dniu 16 czerwca br. w siedzibie Rządowego Centrum Legislacji odbyło się posiedzenie komisji prawniczej, na którym przeanalizowano projekt ustawy od strony legislacyjnej oraz wprowadzono niezbędne korekty redakcyjne.

Badanie zgodności z prawem UE
W dniu 24 czerwca br. projekt został przekazany Ministerstwu Spraw Zagranicznych z wnioskiem o przedstawienie opinii o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej, co umożliwi skierowanie dokumentu do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Andrzej Kidyba,Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością>>>