Celem proponowanych zmian jest ujednolicenie zasad oddawania do użytku dróg publicznych, szczególnie przez odstąpienie od zasady, iż decyzje o pozwoleniu na użytkowanie drogi wydają wojewodowie albo właściwi starostowie - takie kompetencje będą mieli: wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
Kolejny cel zmian, to określenie jednoznacznych warunków oraz zasad wydawania warunkowych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi - pomimo niewykonania części robót wykończeniowych, lub innych robót budowlanych, a także niespełniania niektórych wymagań ochrony środowiska.
Proponowane zmiany zmierzają do zapewnienia przejezdności dróg przed Euro 2012 - propozycja wyznacza dopuszczalne odstępstwa oraz nakłada na właściwy organ obowiązek ustalenia terminu ostatecznego zakończenia wszystkich prac oraz spełnienia wymagań ochrony środowiska.
Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma rozpatrzyć też projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, który zakłada, że minister administracji i cyfryzacji ma odpowiadać za przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu powszechnemu oraz usuwanie ich skutków.
Minister będzie też sprawował nadzór nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego. Dotychczas kompetencje te należały do dawnego MSWiA. Autorzy projektu postulują również w jego uzasadnieniu wskazanie ministra administracji i cyfryzacji jako stałego członka Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
(ks/pap)