W przedsięwzięciu uczestniczą też firmy zajmujące się obsługą kancelarii notarialnych: SoftCream Software i Rejent. Właśnie rozpoczyna się wspólny proces testowania przygotowanej aplikacji.

Już system można sprawdzić
Jak przypominają organizatorzy przedsięwzięcia, Ministerstwo Sprawiedliwości od 28 października udostępniło testowy system eKW. Od 1 kwietnia 2016 r. notariusze będą mieli obowiązek składania wniosków do KW za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System ten jest obecnie przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i będzie stopniowo udostępniany notariuszom do testów.
Założenia przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewidują, że notariusz będzie mógł złożyć elektroniczny wniosek WK na dwa sposoby:

1. Przy użyciu aplikacji lokalnej (np. Notaris, Kancelaria Notarialna, Rejent), w tym trybie wszystkie informacje będą wypełniane przez notariusza bez konieczności ciągłego połączenia z Internetem. Po przygotowaniu jednego lub większej ilości wniosków (np. na koniec dnia pracy) notariusz będzie miał możliwość wysyłania wniosków w formie elektronicznej do systemu eKW (analogicznie jak to się dzieje w przypadku wysyłania kart transakcji do GIIF), następnie notariusz będzie musiał zalogować się na stronie internetowej eKW i podpisać przesłane wnioski swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioski można będzie przesyłać w ciągu dnia wielokrotnie, przewiduje się również możliwość wielokrotnego przesyłania tego samego wniosku (nowy wniosek zastąpi wniosek wysłany wcześniej). Taka metoda zapewni największy komfort pracy, jednak cały czas czekamy na zakończenie prac z nią związanych

2. Przy użyciu strony internetowej,– udostępniony zostanie formularz, za pomocą którego będzie można wypełnić i złożyć wniosek do eKW. W naszej ocenie metoda ta będzie uciążliwa i czasochłonna, zmuszająca notariusza do powtórnego wprowadzania danych, które wcześniej zgromadził w reportorium Wymieniony sposób jest już gotowy i udostępniony do testów.

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje testowanie systemu. Ten etap będzie wyglądał w sposób podany poniżej.

- obecnie udostępniono tylko manualny sposób przesyłania wniosków. Metodę, która umożliwi częściową automatyzację dla notariuszy posiadających systemy obsługi notariatu, Ministerstwo udostępni w terminie późniejszym.
- dostęp do systemu możliwy jest za pomocą specjalnych certyfikatów testowych, które wraz z postępem testowania będą sukcesywnie przekazywane kolejnym grupom notariuszy
- od 9 listopada 2015 roku system został udostępniony grupie 5-ciu notariuszy wskazanych przez KRN, którzy mają za zadanie przetestować system w pełnym zakresie jego funkcjonalności i sporządzić odpowiedni raport. W dniu 23 listopada 2015 roku raporty przesłane przez testujących notariuszy zostały podsumowane i przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości, co pozwoli na dokonanie odpowiednich poprawek i uzupełnień w aplikacji EKW.
- od 30 listopada 2015 r. dostęp do systemu został rozszerzony o kolejną grupę 50-ciu notariuszy wytypowanych przez izby notarialne. Powinni oni przetestować system w zakresie jego funkcjonalności i sporządzić odpowiednie raporty, które będą przekazywane co dwa tygodnie do Ministerstwa Sprawiedliwości.
- w zależności od ilości i kategorii zgłoszonych przez notariuszy błędów i sugestii, na początku roku 2016 roku planowane jest udostępnienie wersji testowej wszystkim notariuszom.

Środowisko testowe
Notariuszom udostępnia się przez internet testową aplikację zawierającą funkcjonalność umożliwiającą tworzenie i składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej. Aplikacja ma stanowić część systemu, który obecnie jest wykorzystywany do wyszukiwania ksiąg wieczystych–funkcjonująca jednak  w specjalnie przygotowanym środowisku testowym.
Aplikacja jest dostępna pod adresem: https://branzowa.testekw.ms.gov.pl/eukw_branz/

Aplikacja działa w przeglądarkach:
- MS Internet Explorer, wer.10 i wyższe,
- Firefox wer. 19 i wyższe, wymagana obsługa protokołu TLS 2.0
- Google Chrome wer. 25 i wyższe
- Opera wer. 12 i wyższe

Środowisko testowe udostępnione notariuszom zawiera:
1. Testową centralną bazę danych ksiąg wieczystych (cbdkw), zawierającą kilkadziesiąt ksiąg wieczystych. Księgi te powinny być wykorzystane we wnioskach o wpis tam, gdzie konieczne jest podanie numeru księgi wieczystej, w której wpis będzie wykonywany. Numery oraz typy ksiąg wieczystych znajdują się w załączniku do niniejszego dokumentu.
2. Testowe Centralne Repertorium Wniosków Elektronicznych, w którym będą rejestrowane złożone wnioski.
3. Testowe środowisko sądowe dla sądu posiadającego w swojej właściwości wskazane księgi wieczyste znajdujące się w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Testowy sąd ma kod „DIRN”. Ten kod jest prefiksem dla numerów DzKW spraw założonych w sądzie  oraz jest częścią numeru ksiąg wieczystych znajdujących się w testowej cbdkw, będącej we właściwości tego sądu.

Testowanie aplikacji służącej do tworzenia i składania wniosków o wpis do kw
Testując aplikacje, notariusz tworzy wniosek i wybiera do niego żądania. W żądaniu notariusz może wnioskować (w zależności od rodzaju żądania):
a) o wpis w księdze wieczystej (lub wielu księgach wieczystych):
- znajdującej  się w testowej cbdkw;
- zakładanej we wniosku złożonym do sądu, jeszcze nierozpoznanym – w tym przypadku trzeba podać sygnaturę DzKW (fikcyjną, nie ma kontroli, czy jest taka sprawa w sądzie);
- zakładanej w innym żądaniu tego samego wniosku (trzeba podać numer żądania);
b) o założenie księgi wieczystej.
Po utworzeniu wniosku notariusz powinien złożyć go testowo (bez podpisywania bezpiecznym podpisem elektronicznym).
Po złożeniu wniosku automatycznie zarejestrują się wzmianki w księgach, których wniosek dotyczy. Ten fakt notariusz będzie mógł sprawdzić przeglądając powiadomienia, wnioski złożone, a także przeglądając księgi wieczyste.
Po złożeniu wniosku automatycznie zarejestrują się w testowym sądzie  pozycje DzKW odpowiadające żądaniom wniosku. O zarejestrowanych pozycjach DzKW notariusz zostanie zawiadomiony powiadomieniem.

UWAGI:
1.Testowy sąd nie jest obsługiwany, sprawy nie są rozpatrywane, nie są dokonywane wpisy.
2. Dane podane we wniosku o wpis w żaden sposób nie muszą odnosić się do zawartości księgi w testowej cbdkw – ważny jest tylko numer księgi, ponieważ dokonywane jest sprawdzenie, czy podana księga istnieje.
3. Jak informują organizatorzy testu, Robert Śmietanka i Marcin Zręda z wydawnictwa Wolters Kluwer, jeżeli komuś  z testujących system będzie zależało na dokonaniu wpisu w wyniku realizacji jego wniosku, powinien to zgłosić do DIRS. W miarę możliwości MS wykona wpis.

 

 

Dowiedz się więcej z książki
Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł