Pani Rzecznik przypomina, że w dotychczasowych wystąpieniach do ministra sprawiedliwości RPO wskazywał na potrzebę poprawy w tej dziedzinie. Według prof. Lipowicz dotychczas bezskutecznie.
RPO przypomina też, że usprawnieniu współpracy sądu i prokuratury z biegłymi miała służyć ustawa o biegłych, której projekt opracowywany był w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ustawa ta nie została dotychczas uchwalona, a nawet jej projekt nie został wniesiony przez Rząd pod obrady Parlamentu. Z informacji udzielonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynikało, iż prowadzenie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o biegłych sądowym było wysoce utrudnione ze względu na sytuację Skarbu Państwa. Rzecznik praw obywatelskich został jednocześnie powiadomiony o innych działaniach podejmowanych przez resort sprawiedliwości, mających na celu usprawnienie pracy biegłych.
Jednak ze skarg wpływających do Rzecznika wynika, że w dalszym ciągu długotrwałe oczekiwanie na opinię biegłych stanowi częstą przyczynę przewlekłości postępowania. W związku z tym rzecznik praw obywatelskich prosi o poinformowanie, czy i ewentualnie jakie działania mające na celu skrócenie czasu oczekiwania na opinie biegłych są obecnie podejmowane w Ministerstwie Sprawiedliwości.