Na tle rozpatrywanej sprawy indywidualnej Rzecznik sygnalizuje w wystąpieniu, że prowadzenie wykazu wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ze względu na wyrządzenie szkody stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu, może prowadzić do naruszenia praw umieszczanych w nim podmiotów. Przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie precyzują, jaka byłaby wiążąca podstawa usunięcia danych nieprawdziwych lub nieaktualnych. W stosunku do wykonawców - przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak i osób fizycznych, zagrożona jest realizacja konstytucyjnej gwarancji autonomii informacyjnej jednostki, wynikającej z art. 51 Konstytucji. Każdemu obywatelowi przysługuje bowiem na mocy art. 51 ust. 4 Konstytucji RP prawo do żądania aktualizacji i uzupełnienia danych stanowiących element zbiorów urzędowych. Ponadto wykonawcy nie przysługuje środek odwoławczy od wpisu do wykazu. Istotne byłoby określenie mechanizmów umożliwiających wykonawcy egzekwowanie uprawnienia do ochrony sfery informacyjnej dotyczącej jego osoby. Rozważenia wymaga także zasadność udostępniania danych z wykazu na stronie internetowej. Informacja zawarta w wykazie jest przydatna co do zasady tylko podmiotom udzielającym zamówienia publicznego, obecnie z informacją może zapoznać się nieoznaczony krąg podmiotów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie i ewentualnie poinformowanie o zasadności wprowadzenia zmian legislacyjnych zapewniających ochronę danych podmiotów umieszczonych w wykazie wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Źródło: RPO