Taką propozycję zawiera projekt zmian w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017 r. poz. 657) oraz w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2016 r. poz. 2064). Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika USC osobie zgłaszającej zostanie odesłany odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu – w postaci papierowej albo elektronicznej w zależności od dokonanego wyboru.
Ustawa przewiduje, że od 1 czerwca 2018 r. również zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy będzie można uzyskać w formie dokumentu elektronicznego. Zaświadczenia te będą mogły być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Z kolei od 1 grudnia 2018 r. przy akcie urodzenia dziecka będzie uwzględniany numer PESEL rodziców (jeżeli został im nadany), co ma pozwolić na ustalenie jednoznacznych relacji łączących dziecko z jego rodzicami.

 
Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz>>

Po wejściu w życie proponowanych zmian szybciej nastąpi też doprowadzenie do zgodności danych gromadzonych w rejestrze PESEL (tj. imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa, stałego zameldowania) z rzeczywistymi danymi. Chodzi tutaj o sytuację, gdy podmiot korzystający z tej bazy np. sąd lub prokurator stwierdzi niezgodność ujawnionych w niej danych z posiadanymi dokumentami. Wówczas zawiadomi właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego o niezgodności tych danych. Wyeliminuje to z udziału w takiej czynności obecny organ pośredniczący - ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Zmiany w zasadniczej części mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.