10 kwietnia 2015 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet podpisał pismo, w którym zalecił prokuratorom zainteresowanie się z urzędu sygnałami o nieprawidłowościach występujących w postępowaniach w sprawach dotyczących restytucji mienia bądź uzyskania odszkodowań (rekompensat) za mienie przejęte przez państwo po II Wojnie Światowej.

W sprawach reprywatyzacyjnych prokuratorzy powinni rozważyć podejmowanie działań z zakresu postępowania cywilnego i administracyjnego, w szczególności, gdy prokurator pozyskał wiedzę o zainicjowaniu tego rodzaju postępowania i przemawia za tym charakter sprawy, jej skutki i społeczny oddźwięk.

Prokurator generalny podkreślił, że problem reprywatyzacji dotyczy całego kraju. Do reprywatyzacyjnych patologii może dochodzić w różnym natężeniu w każdym jego obszarze. Brak ustawy, która regulowałaby zwrot mienia przejętego przez państwo po II Wojnie Światowej lub wypłatę z tego tytułu rekompensat, powoduje, że wciąż aktualne są wątpliwości co do stanu prawnego znacznej części nieruchomości położonych w Polsce. Wątpliwości te często prowadzą do sporów pomiędzy dawnymi i obecnymi publicznymi lub prywatnymi właścicielami (użytkownikami) tych nieruchomości. Często dotyczy to nieruchomości, na których znajdują się budynki publiczne i obiekty użyteczności publicznej.

Opracowanie: Marcin Krudysz, RPE WK

Źródło: www.pg.gov.pl,