Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, burmistrzowie i prezydenci miast zostali zobligowani przez ustawę o samorządzie gminnym do złożenia oświadczeń majątkowych ,,na dwa miesiące przed upływem kadencji”. W tym roku termin ten przypada w dniu 12 września w niedzielę. W celu  uniknięcia wszelkich wątpliwości Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rekomenduje składanie oświadczeń najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym dzień 12 września 2010 r., chyba że urzędy zapewnią obsługę organu, któremu należy złożyć oświadczenie majątkowe w dniach 11-12 września 2010 r.  Nie budzącym zastrzeżeń potwierdzeniem zrealizowania ustawowego obowiązku będzie wówczas wpływ oświadczenia o stanie majątkowym do urzędu najpóźniej do 12 września 2010 r.

Z kolei, w przypadkach, w których takie wykonanie ustawowego obowiązku nie jest możliwe wypada dopuścić stosowanie wykładni na korzyść osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego. Taką możliwość daje kodeks cywilny i kodeks postępowania administracyjnego. Jeżeli więc koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni (termin upływa pierwszego dnia po dniu ustawowo wolnym od pracy). W konsekwencji, za dopuszczalne należy uznać złożenie oświadczenia majątkowego w dniu 13 września 2010 r. bezpośrednio w odpowiednim urzędzie bądź też np.: nadanie go w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 § 5 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). O zachowaniu terminu zrealizowania ustawowego obowiązku decydować będzie wówczas odpowiednio: data wpływu do urzędu bądź też data stempla pocztowego.

Informacje wykazywane w oświadczeniu majątkowym winny uwzględniać stan na dzień złożenia. Radni muszą podać m.in. stan konta bankowego powyżej 10 tys. złotych i w tej samej wartości ruchomości, posiadane nieruchomości i ich wartość, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia,które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

 Niezłożenie deklaracji w terminie grozi utratą  diety od wymaganej daty

do czasu złożenia oświadczenia lub informacji

.