Do zakresu działania Komisji należy: przegląd i analiza przepisów regulujących kwestie społeczne, ekonomiczne i gospodarcze w celu wskazania przepisów niejasnych, niespójnych, nieskutecznych lub nadmiernie regulujących; przygotowanie tez dotyczących niezbędnych zmian w ustawodawstwie, a także występowanie z inicjatywą ustawodawczą w celu ich realizacji. Działania mają na celu usunięcie zbędnej i uciążliwej dla obywateli biurokracji.

Dotychczasowe posiedzenia, w których uczestniczyli Eksperci OIRP w Warszawie:

 • 5 - 7 lutego odbyło się kilka posiedzeń Komisji.
  Przedmiotem obrad były przesłane do Komisji wnioski obywateli, w których starali się udowodnić absurdalność niektórych uregulowań oraz sugerowali zmianę przepisów. W posiedzeniach z ramienia OIRP Warszawa udział wzięli eksperci, specjaliści z poszczególnych dziedzin prawa, których zadaniem była dokładna analiza przesłanych zagadnień. Wyrażając opinie, przedstawiali obowiązujący stan prawny, a także udzielali odpowiedzi na pytania członków Komisji. Przedstawiali stanowisko, czy zgłoszony problem rzeczywiście istnieje, czy jest on wynikiem błędnej regulacji, przeregulownia czy może tylko nieodpowiedniej praktyki. Eksperci analizowali potrzebę i możliwość zmian przepisów w zakresie proponowanym przez członków Komisji. Zadaniem ekspertów było ocenienie czy ewentualna zmiana nie będzie sprzeczna z przepisami unijnymi. Korzystając z wiedzy praktycznej eksperci OIRP Warszawa mieli za zadanie ocenić również praktyczne konsekwencje proponowanych zmian, czy nie przyniesie ona szkodliwych zachowań i nie będzie prowadzić do omijania przepisów oraz czy nie da obywatelom za daleko idącej swobody, która może być szkodliwa dla osiągnięcia celów poszczególnych regulacji.

  Posiedzenia Komisji dotyczyły następujących dziedzin prawa:

  • prawo finansowe (5 lutego),
  • prawo działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek (5 lutego),
  • system ubezpieczeń społecznych (6 lutego),
  • prawo spółek handlowych (6 lutego),
  • prawo i postępowanie administracyjne (7 lutego).

  Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie reprezentowali:

  • Andrzej Dębiec, ekspert w dziedzinie prawa finansowego;
  • Gerard Dźwigała, ekspert w dziedzinie prawa finansowego;
  • dr Aleksander Werner, ekspert w dziedzinie działalności gospodarczej;
  • Radosław L. Kwaśnicki, ekspert w dziedzinie prawa handlowego;
  • dr Magdalena Szczepańska (Uniwersytet Warszawski), ekspert prawa ubezpieczeń społecznych;
  • dr Arwid Mednis, ekspert prawa administracyjnego;
  • Michał Stępniewski, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie.

  Znaczna część przedstawionych postulatów, jak ocenili eksperci, wiązała się ze złą praktyką i niewłaściwym stosowaniem przepisów przez urzędników państwowych. Z krytyką Komisji spotkały się przepisy dotyczące m.in. osobistych wezwań do urzędów skarbowych w każdym przypadku, instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych dotyczącej, na przykład podwójnej sieci komputerowej w administracji państwowej.

   

 • 13 - 14 lutego odbyły się posiedzenia, których przedmiotem była przedstawiona przez Komisję lista wybranych stu pięćdziesięciu "bubli" do dalszych prac ( .pdf ). Zdecydowana większość propozycji była już wcześniej analizowana przez ekspertów OIRP w Warszawie. Podczas omawiania wspomnianych zagadnień poszczególne środowiska zgłaszały możliwość przygotowania konkretnych propozycji zapisu. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zgłosiła gotowość do przygotowania większości projektów zmian. Ponadto, OIRP w Warszawie zobowiązała się w ciągu najbliższych dni przedstawić gotowe propozycje modyfikacji przepisów dotyczące zagadnień o numerach 3, 9, 15, 25, 26, 32, 36, 40, 50, 69, 72 oraz ponowną, dokładną analizę zagadnień o numerach: 1, 2, 13, i 15. Z uwagi na fakt, że ostatnie posiedzenie Komisji zostało przerwane na etapie punktu 74, lista zagadnień przekazanych dla OIRP Warszawa ulegnie znacznemu powiększeniu.

  Posiedzenie Komisji dotyczyło również "bubli" zaproponowanych przez dziennikarzy Gazety Wyborczej.
  Wszystkie 25 propozycji również zostało ocenionych przez odpowiednich ekspertów występujących z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W przypadku kilku z nich, uznanych za zasadne, eksperci również zobowiązali się do przedstawienia propozycji konkretnego zapisu mającego na celu zmianę absurdalnej regulacji.

  Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie reprezentowali:

   

  • dr Magdalena Szczepańska (Uniwersytet Warszawski), ekspert prawa ubezpieczeń społecznych;
  • Gerarda Dźwigała, ekspert w dziedzinie prawa finansowego;
  • dr Igor Postuła, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego;
  • dr Piotr Karwat, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego;
  • Paweł Jasiński, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego.

   

 • 26 - 28 lutego - w tym okresie odbyło się pięć posiedzeń z udziałem przedstawicieli i ekspertów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przedmiotem tych spotkań było omówienie wniosków obywateli przesłanych na stronę Komisji "Przyjazne Państwo", które dotyczyły zagadnień z prawa oraz postępowania administracyjnego, a także prawa podatkowego.

  W posiedzeniach tych z ramienia OIRP Warszawa uczestniczyli oraz referowali kolejno radcy prawni:

  • dr Arwid Mednis, ekspert w dziedzinie prawa administracyjnego;
  • dr Piotr Karwat, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego.

  Ponadto jedno z posiedzeń poświęcone było omówieniu wniosków należących do różnych dziedzin prawa zakwalifikowanych jako "najbardziej absurdalny przepis". Na posiedzeniu tym wnioski obywatelskie oceniał radca prawny Michał Stępniewski, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie. Poza wspomnianymi obradami Komisji odbyły się dwa posiedzenia, na których kontynuowano prace nad zagadnieniami z listy stu pięćdziesięciu wcześniej omawianych bubli. W posiedzeniach tych poza dr Aleksandrem Wernerem oraz radcą prawnym Michałem Stępniewskim reprezentującymi OIRP Warszawa udział wzięli przedstawiciele ministerstw oraz innych organizacji. Zdecydowana większość omawianych propozycji była już wcześniej analizowana przez ekspertów OIRP Warszawa. Podczas omawiania wspomnianych zagadnień poszczególne środowiska zgłaszały możliwość przygotowania konkretnych propozycji zapisu. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie po raz kolejny zgłosiła gotowość do przygotowania większości projektów.

Aktualnie systematycznie odbywają się kolejne posiedzenia Komisji "Przyjazne Państwo", w których uczestniczy coraz szersza grupa ekspertów. Wynikiem dotychczasowej współpracy są trwające prace nad przygotowaniem propozycji kilkudziesięciu projektów konkretnych zapisów zgodnie z postulatami i uwagami zgłoszonymi przez członków Komisji.

Więcej informacji: www.przyjaznepanstwo.pl

Aleksander Werner
Rzecznik prasowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie