Informację w tej sprawie, przygotowaną przez ministra gospodarki, przyjęła we wtorek 31 grudnia Rada Ministrów.
Zalecenia dla poszczególnych krajów są podstawowym instrumentem mechanizmu wzmocnionej koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich w ramach Semestru Europejskiego oraz strategii „Europa 2020”. Określane przez Radę UE zalecenia powinny być uwzględniane przez państwa członkowskie przy tworzeniu budżetu, w aktualizacji Krajowego Programu Reform i Programie konwergencji. Tegoroczne zalecenia są w znacznym stopniu powtórzeniem zaleceń z lat poprzednich. Wynika to z faktu, że dotyczą one problemów, które trudno rozwiązać w ciągu krótkiego okresu czasu i których realizacja jest trudna ze względów politycznych lub społecznych.
Zdaniem rządu Polska wypełniła już wiele zaleceń, np. deregulację zawodów, zwiększenie miejsc w przedszkolach, przyjęła również dokument „Perspektywa uczenia się przez całe życie”. Jednak w wielu innych zaleceniach odnotowujemy opóźnienia. Dotyczy to m.in.: reformy systemów emerytalnych (górnicy i rolnicy), rozbudowy mocy wytwórczych i sieci energetycznych, inwestycji w kolejnictwie.
Rząd przypomniał, że Polska wdraża strategię budżetową na 2013 r. i lata następne, co umożliwi trwałą i terminową korektę nadmiernego deficytu na 2014 r. Szczegóły ww. działań zostały przekazane Komisji Europejskiej i Radzie UE.
Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający stabilizująca regułę wydatkową (obecnie ustawa czeka na podpis prezydenta). Nowa reguła ma charakter antycykliczny i dotyczy sektora instytucji rządowych i samorządowych. Jej celem jest ustabilizowanie finansów publicznych. Ma zredukować i ustabilizować deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, a w konsekwencji zredukować zadłużenie publiczne. Przy planowaniu wydatków budżetowych na 2014 r. zastosowano tę regułę pomocniczo, pełne jej zastosowanie nastąpi przy konstruowaniu budżetu na 2015 r.
Rząd przypomina, że pracuje również nad rozwiązaniem zalecenia dotyczącego nadmiernego wykorzystywania zatrudnienia czasowego oraz umów cywilnoprawnych. Prowadzone są intensywne rozmowy z partnerami społecznymi, a ich wyniki będą przedstawione podczas spotkań dwustronnych KE.
Reforma KRUS musi być poprzedzona wprowadzeniem systemu obowiązkowej rachunkowości w gospodarstwach rolnych. Projekt założeń do ustawy dotyczącej włączenia działalności rolniczej do powszechnego systemu podatku dochodowego został przekazany do resortu rolnictwa. Na potrzeby dalszych kontaktów z KE i przyszłorocznej aktualizacji Krajowego Programu Reform będzie określony harmonogram dalszych prac nad ww. ustawą.
Komisja Europejska została poinformowana o sprawach dotyczących reformy emerytur górniczych. Przekazano, że uprzywilejowane, wyższe emerytury obejmują tylko górników pracujących bezpośrednio przy wydobyciu.
Zalecenia dotyczące wprowadzania ulg podatkowych sprzyjających innowacjom będą przez rząd wypełniane w zależności od sytuacji finansów publicznych. Zalecenia dotyczące obszaru energetyki będą uwzględnione w projektach ustaw wchodzących w skład tzw. trójpaku energetycznego. Część problemów została już rozwiązana poprzez regulacje znajdujące się w poselskim projekcie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne – chodzi o prawne wydzielenie operatora gazowego systemu przesyłowego, obowiązek obrotu częścią surowca przez giełdę towarową czy bezpośredniego uczestnictwa w giełdzie przedsiębiorców sektora gazu ziemnego.
Szczegółowe przedstawienie w KE sposobu dalszego postępowania w kwestiach zaleceń będzie szansą na głębsze rozpoznanie przez Komisję naszych uwarunkowań gospodarczych, społecznych i politycznych.
Według zaleceń należy wzmocnić proces monitorowania zaleceń Rady UE, zdiagnozować przyczyny opóźnień oraz określić realistyczne możliwości wykonywania poszczególnych działań przed przedstawieniem KE kolejnej aktualizacji KPR i Programu konwergencji. Do 30 kwietnia 2014 r. należy priorytetowo potraktować następujące kwestie:
- konsekwentnie wdrażać działania na rzecz ograniczenia nadmiernego deficytu;
- zakończyć proces legislacyjny dot. regulacji wprowadzającej stabilizującą regułę wydatkową;
- przyjąć nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- precyzyjnie określić nasze stanowisko na temat zmian w KRUS i systemu emerytur górniczych;
- przyjąć Program Rozwoju Przedsiębiorstw;
- wdrożyć ustawy regulujące sektor energetyczny oraz zrealizować inwestycje ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych, Narodowym Planie Szerokopasmowym oraz przyjąć nowelizację Prawa budowlanego.