Sąd Najwyższy oddalił we wtorek odwołanie prokuratora Aleksandra Przytuły z Gdańska, który chciał pracować po ukończeniu 65 roku życia. Złożył więc wniosek do prokuratora generalnego o przedłużenie służby na następne kilka lat. Nie uzyskał zgody. Podobna sytuacja dotyczyła prokurator Krystyny S. z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, która nabyła uprawnienia do przejścia w stan spoczynku, ale chciał zatrzymać stanowisko. Bezskutecznie.

Naruszenie zasad konstytucyjnych

Aleksander Przytuła zaskarżył decyzje prokuratora generalnego z 8 lipca 2011 r. do Sądu Najwyższego. Powołał się przy tym na naruszenie art.62a) ustawy o prokuraturze, która zezwala na wydłużenie służby na wniosek zainteresowanego. Warunkiem jest przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia
obowiązków prokuratora, oraz po zasięgnięciu opinii właściwego prokuratora przełożonego, wyrazi prokuratorowi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska.
Skarżący uznał także, że prokurator generalny naruszył konstytucję, która gwarantuje zakaz dyskryminacji ze względu na wiek. Jego zdaniem o nieuwzględnieniu wniosku zadecydowały przesłanki poza merytoryczne, takie jak własna polityka kadrowa i kryterium wieku.
Prok. Przytuła powołał się na wywiad prasowy, w którym Premier stwierdził, że w połowie 2012 roku pojawi się nowa regulacja dotycząca stanu spoczynku sędziów i prokuratorów. Chodziło o możliwość przedłużenia pracy na tych urzędach.

SN oddala skargę
Sąd Najwyższy 24 stycznia br. nie podzielił stanowiska skarżącego, który twierdził, że naruszono zasadę niedyskryminacji ze względu na wiek.
- Ustawa o prokuraturze określa czas służby, zasadą jest zatrudnienie mężczyzn do 65 roku życia, a wiec nie ma dyskryminacji, gdyż prokurator generalny zastosował się do ustawy – wyjaśniał sędzia Jerzy Kwaśniewski. – W tym wypadku nie można powoływać się na zasadę niedyskryminacji według reguł powszechnego zatrudnienia.
Sędzia Kwaśniewski dodał, że status prokuratora jest szczególny. Prokurator generalny jest odpowiedzialny za politykę kadrową w prokuraturze, a nie wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska nie stanowi dyskryminacji. SN nie może zmieniać decyzji prokuratora, gdyż nie sędziowie, a prokurator prowadzi politykę zatrudnienia. 
W sprawie prokurator Krystyny S., która ukończyła 65 lat, Sąd Najwyższy stwierdził, że prokurator generalny odmawiając przedłużenia służby nie przekroczył zasady swobodnego uznania.

Zasady stanu spoczynku

Według obecnych przepisów prokuratorzy przechodzą w stan spoczynku po 65 roku życia, kobiety po 60. Od zasady tej możliwe są wyjątki. Na wniosek zainteresowanego kontynuowaniem służby prokuratora, granica ta może zostać przedłużona do lat 70-ciu. Może też dojść do jej skrócenia. Prokurator - kobieta na swój wniosek może przejść w stan spoczynku już po ukończeniu 55 lat życia, jeżeli przepracowała na tym stanowisk nie mniej niż 25 lat, a mężczyzna - po ukończeniu 60 lat, jeżeli przepracował na stanowisku prokuratora co najmniej lat 30.
W prokuraturze pracuje  ponad 6700 prokuratorów, asesorów i aplikantów. Obecnie, w stanie spoczynku, czyli na prokuratorskiej emeryturze jest 1500 prokuratorek i prokuratorów. W 2011 w sumie 114 osób odeszło w stan spoczynku jak i zdobyło prawo do wcześniejszego stanu spoczynku.
 Sygnatura akt III PO 5/11, III PO 7/11