W obecnym stanie prawnym przepisy Kodeksu cywilnego przewidują, że wszczęcie mediacji powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie mediacyjne nie zostanie zakończone.

W ramach prac nad projektem ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji zaproponowano zmianę dotychczasowej reguły poprzez przyjęcie, że co do zasady dochodzenie roszczenia na drodze mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązywania sporu będzie skutkować zawieszeniem biegu przedawnienia. Wyjątkiem od tej zasady będzie np. wszczęcie postępowania przed sądem polubownym, które – tak jak dotychczas – ma powodować przerwanie biegu przedawnienia.

Zaproponowane zmiany mają związek z implementacją do porządku krajowego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz. Urz. UE L 349 z 5.12.2014, s. 1). W akcie unijnym przyjęto, że zawieszeniem biegu terminu przedawnienia skutkuje wszczęcie procedury polubownego rozstrzygania sporów w zakresie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Autorzy projektu ustawy uznali jednak, że podobną zasadę warto przyjąć również w przypadku innych rodzajów roszczeń – stąd zmiana kodeksowej regulacji przedawnienia.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

Projekt zakłada również związaną z implementacją dyrektywy nowelizację przepisu art. 442(1) kc dotyczącego przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Przepis ten stanowi, że roszczenia takie ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Proponuje się przyjąć, że bieg terminu przedawnienia biegnie od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu staranności, jakiej można od niego wymagać, mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Tym samym, odejdzie się w tym zakresie od zobiektywizowanego standardu należytej staranności (art. 355 kc) na rzecz standardu należytej staranności, którą ocenia się biorąc pod uwagę właściwości osobiste poszkodowanego.

Nowe reguły w zakresie zawieszenia biegu przedawnienia mają mieć zastosowanie do roszczeń powstałych po wejściu w życie nowelizacji. Z kolei nowe brzmienie przepisu o przedawnieniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym będzie stosowane również do roszczeń powstałych wcześniej, o ile nie uległy jeszcze przedawnieniu.

Projekt ustawy jest obecnie na etapie konsultacji społecznych i opiniowania.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 21 listopada 2016 r.