Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że zakładanie firmy nie jest konieczne do rozliczenia z urzędem skarbowym. Zyski z tytułu odpłatnego udzielania licencji na oprogramowanie należy zaliczyć do przychodów z praw majątkowych. Zgodnie z art. 18 ustawy o PIT do tej kategorii zalicza się m.in. pieniądze uzyskane z praw autorskich, praw do projektów wynalazczych oraz znaków towarowych.
Będą one opodatkowane w tym roku, w którym je uzyskano. Podatnik powinien rozliczyć osiągnięte w ten sposób kwoty na zasadach ogólnych, łącznie z pozostałymi dochodami.

Źródło: Rzeczpospolita