Rozporządzenie w sprawie powołania KKUSiP rząd przyjął 5 marca. W skład komisji wchodzić będą: przewodniczący komisji, zastępca przewodniczącego komisji, członkowie komisji w liczbie od 8 do 14 osób oraz sekretarz komisji. Skład komisji, z wyjątkiem sekretarza, powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

Czytaj: Sędzia Markiewicz: Neosędziowie muszą odejść, to podstawa naprawy wymiaru sprawiedliwości >>

Prezes Iustitii, twarz sędziowskich protestów

Prof. Krystian Markiewicz w 2000 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Tam też w 2006 otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem Feliksa Zedlera "Postępowanie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego".

W 2014  r. obronił z wyróżnieniem pracę habilitacyjną pt. "Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym" i otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest profesorem nadzwyczajnym UŚl.

Od początku związany jest z sądownictwem w Katowicach: jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym (2003–2007), sędzia Sądu Rejonowego (2007–2015) oraz sędzia Sądu Okręgowego (od 2015 do chwili obecnej). Ponadto w latach 2007–2009 był oddelegowany do Sądu Najwyższego do czynności asystenta sędziego.

Sędzia jest jedną z głównych twarzy protestów przeciwko zmianom w polskim sądownictwie. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik postawił mu 55 zarzutów dyscyplinarnych. Markiewicz pełni stanowisko prezesa Iustitii od 2016 r., jest sędzią Sądu Okręgowego w Katowicach.

Iustitia ma gotowe projekty ustaw

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia współtworzyło pakiet projektów ustaw, które mają przywrócić praworządność. Przykładowo 1 marca na stronach Stowarzyszenia opublikowano projekt ustawy, która reguluje skutki uchwał Krajowej Rady Sądownictwa wydanych w latach 2018–2024, czyli po nowelizacji ustawy o KRS, na mocy której sędziowie/członkowie KRS wybierani są przez Sejm nie przez sędziów. Chodzi o tzw. neo-sędziów czyli sędziów wybranych na podstawie uchwał neo-KRS.

Jednym z głównych założeń projektu Iustitii jest ustabilizowanie sytuacji młodych sędziów sądów rejonowych. Mają oni pozostać na "pierwszych" sędziowskich stanowiskach a jedynie przechodzić okresową ocenę. W przypadku pozostałych neo-sędziów rozwiązaniem ma być ponowne przeprowadzenie konkursów i cofnięcie na poprzednie stanowiska.

Iustitia proponuje też m.in.:

  • wprowadzenie w miejsce nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi systemu współzarządzania sądami przez zreformowaną Krajową Radę Sądownictwa i samorząd sędziowski;
  • oparcie nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa na projekcie opracowanym przez Stowarzyszenie;
  • wprowadzenie jednolitego stanowiska sędziego sądu powszechnego.