Anna Przyborowska-Klimczak. jest kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwesrsytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w 2004 roku (rozprawa habilitacyjna pt. Ochrona przyrody. Studium prawnomiędzynarodowe). Jest autorką ponad 80 publikacji naukowych z zakresu międzynarodowego prawa środowiska, międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawnomiędzynarodowej ochrony dziedzictwa kulturalnego, sądownictwa międzynarodowego, prawa europejskiego. Opracowała kilkanaście zbiorów dokumentów międzynarodowych, m. in.: Prawo międzynarodowe publiczne (osiem wydań), Prawo dyplomatyczne i konsularne (trzy wydania), Dokumenty europejskie (6 tomów), Stosunki traktatowe Polski z państwami sąsiednimi. Staże naukowe odbyła w Stanach Zjednoczonych, Grecji, Holandii. Jest członkiem Zarządu Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), przedstawicielem członków-korespondentów w Zarządzie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Źródło: UMCS