Z dniem 2 stycznia 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa ta ma na celu ujednolicenie postępowania w sprawach nieletnich oraz wprowadza nowe unormowania o charakterze gwarancyjnych. Dotychczasowe przepisy uzupełniono o wskazanie, że stosowanie środków przymusu bezpośredniego nie może zmierzać do upokorzenia lub poniżenia nieletniego, zaś środki przymusu bezpośredniego nie mogą nosić znamion okrucieństwa.
Wprowadzone zmiany polegają m.in. na określeniu w art. 25a nowelizowanej ustawy zasadniczego maksymalnego czasu pobytu nieletniego w zakładzie leczniczym na obserwacji na okres 4 tygodni, z możliwością przedłużenia - tylko na wniosek zakładu leczniczego - na czas określony, niezbędny do zakończenia obserwacji. Łączny czas trwania obserwacji w danej sprawie nie może przekroczyć 6 tygodni.
Przepisy zakładają możliwość wyraźnego zastrzeżenia, że badanie stanu zdrowia psychicznego nieletniego może być połączone z obserwacją tylko wtedy, gdy zebrane już w sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że nieletni wykazuje wysoki stopień demoralizacji lub popełnił czyn karalny, wyczerpujący znamiona przestępstwa (przestępstwa skarbowego).