Głosowanie dotyczące wprowadzenia proponowanych zmian zaplanowano na 10 marca podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego. O kontrowersjach w tej dziedzinie przypomina organizacja Przedsiębiorcy RP.
W dokumencie „Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” przygotowanej przez Komisję Europejską znajduje się zapis dotyczący konieczności zajęcia się przejrzystością przedsiębiorstw w kwestiach społecznych i środowiskowych z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych stron.
17 grudnia 2013 r. komisja prawna Parlamentu Europejskiego przyjęła raport na temat ujawniania przez przedsiębiorstwa w ich rocznych sprawozdaniach informacji pozafinansowych dotyczących m.in. kwestii społecznych, pracowniczych i środowiskowych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Ujawnianie takich danych miało by dotyczyć spółek, które zatrudniają ponad 500 pracowników, wykazują sumę bilansową powyżej 20 mln euro lub ich obrót netto przekracza 40 mln euro. Ponadto duże spółki miałyby obowiązek ujawniania informacji dotyczącej stosowanej tzw. polityki różnorodności. Przedsiębiorstwa, które się temu wymogowi nie podporządkują, zostaną zobligowane do wyjaśnienia przyczyn takiej decyzji.
Zdaniem Katarzyny Rózickiej, dyrektor Departamentu Dialogu Pracodawców RP oraz członka jury konkursu „Raporty społeczne”, publikowanie raportów z działalności społeczno-środowiskowej jest dobrą praktyką, którą należy upowszechniać. – Może to przynieść istotne korzyści przedsiębiorstwu, jak choćby lepsze oszacowanie wartości spółki, a co za tym idzie, „zastrzyk” kapitału ze strony inwestorów – mówi Rózicka. Z drugiej strony podkreśla, że warto jednak pamiętać o tym, że zbyt pochopne narzucenie regulacji w tym zakresie może stanowić istotny problem dla firm. – W Polsce działania przedsiębiorstw związane ze społeczną i środowiskową działalnością biznesu w dużej mierze pozostawały w gestii dobrowolności. Wprowadzenie nakazu raportowania pozafinansowego, przyczyni się do zwiększenia obowiązków sprawozdawczych, będzie generować kolejne koszty finansowe oraz czasowe – mówi Rózicka. Podkręśla też, że po pierwsze – większość przedsiębiorstw nie dysponuje własnym zapleczem merytorycznym, a po drugie – brakuje ekspertów wewnętrznych, zdolnych przeprowadzić często skomplikowany proces zbierania danych pochodzących nierzadko z kilkunastu czy wręcz kilkudziesięciu spółek zależnych i raportowania ich zgodnie z określonym standardem.
Jak podkreśla Rózicka, założenie Komisji Europejskiej, iż obowiązek raportowania pozafinansowego od razu pozytywnie wpłynie na transparentność działań przedsiębiorstw, jest bardzo optymistyczne. – W pierwszej kolejności przedsiębiorcy będą skupieni na wypełnieniu narzuconego na nich obowiązku, a nie polityce komunikacyjnej – mówi Dyrektor Departamentu Dialogu Pracodawców RP.
Przypomina także, że w Europie obowiązki raportowania pozafinansowego wprowadzone zostały w takich krajach, jak Hiszpania, Szwecja, Dania i Francja. Co jednak warte podkreślenia, każde z tych państw wybrało własny sposób na uregulowanie tej kwestii. – W Polsce obowiązek publikowania danych pozafinansowych już istnieje, jednak nie jest egzekwowany. Zapis w Ustawie o Rachunkowości mówi, że jeśli jest to istotne dla oceny sytuacji przedsiębiorstwa, sprawozdanie z działalności powinno również obejmować wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi środowiska naturalnego i zatrudnienia – przypomina Katarzyna Rózicka. Dlatego rząd powinien pomyśleć nad konsultacją najbardziej optymalnego dla polskich firm rozwiązania lub zastosowania tego już istniejącego.
- Warto podkreślić, że rośnie liczba dużych przedsiębiorstw, które decydują się na raportowanie danych pozafinansowych. Na poziomie UE, jest to już ok. 2500 firm (na 42 tys. prowadzących działalność). W Polsce od trzech lat rokrocznie publikowanych jest ok. 30-40 raportów, z czego ponad 90% przez duże przedsiębiorstwa. Nie jest to może zbyt dużo, ale – biorąc pod uwagę, że Polska nadrabia za krajami zachodnimi zapóźnienia w zarządzaniu kwestiami społecznymi i środowiskowymi – warto podkreślić ten rosnący trend - czytamy w opinii na ten temat Pracodawców RP.