Obecnie, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), obowiązek uiszczania opłaty skarbowej dotyczy każdorazowo złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury do dokonania określonych czynności urzędowych bądź sądowych przez określony podmiot. Tym samym przepis ten nie wiąże powstania obowiązku podatkowego w opłacie skarbowej z faktem ustanowienia pełnomocnika (jak było na gruncie ustawy z 2006 r. o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r.), ani istnienia już w obrocie ważnego umocowania, ale z faktem złożenia tego dokumentu (jego odpisu, wypisu lub kopii) - zob. wyrok WSA w Gliwicach z 16 września 2008 r., I SA/Gl 192/08, LEX nr 488122 lub decyzję SKO w Elblągu z 31 marca 2008 r., 65/PO/08, LEX nr 363297.
Przyjęta w ustawie konstrukcja stanowi obciążenie przede wszystkim dla dużych podmiotów gospodarczych. I tak spółka składająca odpis z KRS w sądzie lub urzędzie musi za każdym razem uiścić opłatę skarbową od każdej prokury ujawnionej w KRS. Także w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy zamierza umocować np. swojego pracownika do reprezentowania go w swoim imieniu w każdej sprawie przed sądami powszechnymi bądź organami administracji publicznej, zobowiązany jest wnieść opłatę skarbową od każdorazowego wykorzystania udzielonego już pełnomocnictwa.
Dlatego też Ministerstwo Gospodarki proponuje wprowadzić rozwiązanie polegające na ponoszeniu opłaty skarbowej od sporządzenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz zmienić właściwość miejscową organu podatkowego w tym zakresie – właściwym ma być organ podatkowy miejsca zamieszkania lub siedziby mocodawcy.
W związku z tym, że opłata skarbowa uiszczana ma być tylko od sporządzenia pełnomocnictwa do dokonania określonych czynności na rzecz mocodawcy, to dalsze wykorzystanie tego pełnomocnictwa do czynności objętych zakresem umocowania nie ma już podlegać już opłacie skarbowej. Rozwiązanie to ma ograniczyć liczbę czynności, jak również znaczne koszty ponoszone przez podmioty gospodarcze udzielające pełnomocnictw i prokury. Biorąc pod uwagę, że opłata pobierana będzie jednorazowo, organem właściwym miejscowo w sprawie opłaty skarbowej od sporządzenia pełnomocnictwa powinien być organ podatkowy (w rozumieniu ustawy o opłacie skarbowej – wójt, burmistrz lub prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę mocodawcy. Resort Gospodarki ocenia, że zmniejszenie wymagań dotyczących uiszczania opłaty skarbowej spowoduje po stronie przedsiębiorców zarówno zmniejszenie uciążliwych obciążeń administracyjnych jak również zmniejszenie obciążeń finansowych.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 30 marca 2011 r.