To projekty zaproponowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości w ramach ustępstw wobec nacisków Komisji Europejskiej, która uruchomiła w stosunku do Polski procedurę art.7.

Czytaj: KE uruchamia art. 7 wobec Polski>>

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym - przewiduje m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu Według projektu, minister sprawiedliwości najpierw zasięga opinii kolegium sądu, a jeżeli ta jest negatywna - zwraca się do KRS.
Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła większością dwóch trzecich głosów odmówić zgody na odwołanie prezesa sądu - co jest wiążące dla ministra. Jeśli KRS nie zajmie stanowiska w tej sprawie w terminie 30 dni, to - jak dodano w przepisie - brak tego stanowiska nie będzie stał na przeszkodzie odwołaniu prezesa sądu przez ministra.

Projekt zawiera też propozycję ujednolicenia na poziomie 65 lat wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów kobiet i mężczyzn.

Czytaj: 
PiS: wszyscy sędziowie przejdą w stan spoczynku w wieku 65 lat>>

Wprowadzone mają być też kompetencje dla prezydenta RP, który ma zastąpić ministra sprawiedliwości przy rozpatrywaniu wniosków o wyrażenie zgody na późniejsze przejście w stan spoczynku, niż przewiduje to ustawa.

Projekt wprowadza też możliwość odwołania do KRS od postanowienia prezydenta o odmowie wyrażenia zgody na dalsze orzekanie przez sędziego. Rada będzie mogła jedynie ocenić odmowę prezydenta pod względem formalnym. Po rozpatrzeniu odwołania, KRS będzie mogła uchylić postanowienie prezydenta większością dwóch trzecich głosów i przekazać mu sprawę do ponownego rozpoznania.

Państwo prawa to niezależne sądy>>

Prezydent ma uzyskać też, w miejsce ministra sprawiedliwości, kompetencję do m.in. mianowania asesorów. Według obecnych przepisów to minister sprawiedliwości mianuje asesorów sądowych, odbiera od nich ślubowanie i wyznacza im miejsce służbowe. Po wejściu w życie noweli ustawy wszystkie te kompetencje przejąłby prezydent.

Czytaj: W środę KE oceni wyniki rozmów z polskimi władzami>>