Senatorowie proponują nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Chodzi o nowe brzmienie art. 80 § 2b usp. Zmiana dotyczy ograniczenia wstępnego badania wniosku o uchylenie immunitetu sędziego wyłącznie do kwestii formalnych.

Problem ewentualnej bezzasadności (w tym tej kwalifikowanej, a mianowicie: bezzasadności oczywistej) takiego wniosku będzie badany przez właściwy sąd dyscyplinarny. Rozpoznaje on wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia. Sędzia, którego dotyczy postępowanie, ma prawo wglądu do dokumentów, które zostały załączone do wniosku. Prokurator, kierując wniosek do sądu dyscyplinarnego, może jednak zastrzec, że dokumenty te lub ich część nie mogą być sędziemu udostępnione ze względu na dobro postępowania przygotowawczego.

Przygotowana nowela jest konsekwencją wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny 27 października 2010 r. Wówczas to Trybunał uznał, że oczywista bezzasadność powinna być definiowana na potrzeby konkretnej sprawy. Autorzy projektu przyznają, że wejście w życie noweli może oznaczać wzrost wydatków w budżetach sądów powszechnych, Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego.