Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości zwrócił się do Naczelnej Rady Adwokackiej z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie formy protestu izby warszawskiej, polegającego na niewyznaczaniu adwokatów do pełnienia obowiązków pełnomocników z urzędu przez miesiąc. Jak informuje adwokatura, protest związany jest z brakiem uwzględnienia postulatów Adwokatury w pracach nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz ustalaniu wysokości stawek adwokackich w sprawach prowadzonych z urzędu. 6 sierpnia została wysłana odpowiedź.
Czytaj: Minister: adwokaci nie mają powodu do protestu>>>

W stanowisku podpisanym przez adw. Andrzeja Zwarę, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, przypomniane są etapy prac nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, negatywne opinie NRA do projektu oraz fakt, że zmiany dokonane w trakcie prac w projekcie ustawy nie uwzględniały postulatów środowiska prawniczego. - W opinii Naczelnej Rady Adwokackiej zaproponowanie zmian sprowadzających się do tego, że Państwo przenosi na adwokatów swój obowiązek pokrywania kosztów pomocy prawnej, jest niedopuszczalne - czytamy w stanowisku.
Pismo jest odpowiedzią na prośbę ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości o zajęcie stanowiska w zakresie zgodności z prawem postanowień uchwały Zgromadzenia Warszawskiej Izby Adwokackiej z 14 czerwca 2015 r. Zgromadzenie zobowiązało Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie do niewyznaczania adwokatów do pełnienia obowiązków wynikających ze zleconych przez sądy czynności, jako pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych przez okres 1-go miesiąca.

LEX Navigator Postępowanie Cywilne>>>