Wydana właśnie książka Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz uwzględnia obszerne zmiany w ustawie z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonane nowelizacją z dnia 10 czerwca 2014 r. Autorzy publikacji, Konrad Kohutek i Małgorzata Sieradzka, przypominają że nowelizacja wprowadziła do polskiego porządku prawa antymonopolowego nowe instytucje (m.in. dobrowolne poddanie się karze, środki zaradcze w decyzji o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję, odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorcą za naruszenie zakazu karteli). Ustanowiła także istotne zmiany w odniesieniu do niektórych z dotychczasowych rozwiązań (np. wprowadzenie dwóch terminów na wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji w sprawie koncentracji, wydłużenie okresu przedawnienia antymonopolowego).
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zmodyfikowała kilkadziesiąt jej przepisów, wprowadzając zarazem zupełnie nowe instytucje do polskiego prawa antymonopolowego, jak np. współodpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorcą za naruszenie zakazu porozumień antykonkurencyjnych, możliwość „pozytywnego” określenia przez Prezesa UOKiK zachowań przedsiębiorcy mających stanowić wykonanie decyzji tego organu (tzw. środki zaradcze/remedies), podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu interesów konsumentów, dobrowolne poddanie się karze, możliwość uzyskania dodatkowej redukcji kary pieniężnej za naruszenie zakazu porozumień antykonkurencyjnych (tzw. leniency plus), znaczne wydłużenie terminu przedawniania antymonopolowego.
- Wprowadzone nowelizacją zmiany w założeniu zwiększać mają skuteczność ochrony konkurencji, a zarazem w szerszym stopniu uwzględniać interesy przedsiębiorców – stwierdzają autorzy w przedmowie do książki.
Jak podkreśla wydawnictwo, komentarz zawiera również rzetelną i obszerną aktualizację orzeczniczo-bibliograficzną. W obecnym wydaniu uwzględniono ponad 140 orzeczeń sądów polskich i unijnych z lat 2008-2014 i tyleż decyzji Prezesa UOKiK, jak również prawie 200 publikacji krajowych i zagranicznych wydanych w tym okresie. Dzięki temu opracowanie stanowi bogate i aktualne źródło informacji o sposobie stosowania (w tym ewolucji i trendach) przepisów komentowanej ustawy.
Według autorów i wydawcy książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się problematyką prawa antymonopolowego oraz publicznoprawną ochroną interesów konsumentów zarówno w wymiarze praktycznym (prawnicy obsługujący przedsiębiorców, sędziowie rozpatrujący sprawy antymonopolowe, pracownicy UOKiK) jak i naukowym.

Więcej o książce>>>

imagesViewer