Projekt ma dostosować rozporządzenie do zmienionej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z nim, powiatowy urząd pracy będzie mógł nie przyjąć oferty pracy od pracodawcy z różnych powodów, uznanych za istotne z punktu widzenia rzetelnego świadczenia pośrednictwa pracy zarówno na rzecz pracodawcy, jak i kandydatów do pracy. Swoją decyzję urząd będzie musiał uzasadnić na piśmie. Z kolei pracodawca będzie mógł zgłaszać swoje oferty pracy w wybrany przez siebie sposób z wykorzystaniem ogólnodostępnych technik i środków przekazu informacji. Ograniczone m.in. również zostaną formalności: pracodawca, który wcześniej już składał w urzędzie oferty pracy, w następnych będzie musiał podawać minimum danych dotyczących zatrudnienia.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mpips.gov.pl