W dniu 8 grudnia 2010 r. Minister Środowiska wydał dwa nowe rozporządzenia mające istotne znaczenie dla ewidencjonowania odpadów: rozporządzenie w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674) oraz rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

Zgodnie z nowymi regulacjami zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych zawierać musi następujące informacje dotyczące składu i właściwości osadów:
- odczyn pH
- procentowa zawartość suchej masy i substancji organicznych
- procentowa zawartość azotu ogólnego, w tym azotu amonowego, fosforu ogólnego, wapnia i magnezu, w suchej masie zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci i cynku w mg/kg suchej masy informacje na temat organizmów patogennych: bakterii z rodzaju Salmonella w 100 g osadów oraz łączną liczbę żywych jaj pasożytów jelitowych (Ascaris sp, Trichuris sp., Toxocera sp.) w suchej masie
- postać komunalnych osadów ściekowych, masę oraz suchą masę wytworzonych osadów.

Rozporządzenie określa również wzory formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a także formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych.

Nowe wzory dokumentów zamieszczono również w rozporządzeniu w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów; są to:
- wzór karty ewidencji odpadu
- wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych
- wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- wzór karty ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji
- wzór karty przekazania odpadu.

Jak napisano w uzasadnieniach do rozporządzeń, ich regulacje dotyczą przede wszystkim posiadaczy odpadów oraz podmiotów transportujących odpady obowiązanych do prowadzenia stosownych ewidencji na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243), a także do składania wymienionych wyżej zbiorczych zestawień. Informacje zamieszczane w sporządzanych dokumentach służyć mają organom przeprowadzającym kontrole oraz marszałkowi województwa. Zbiorcze zestawienia natomiast służą urzędom marszałkowskim do sporządzania raportów wojewódzkich, które raz w roku przekazują Ministrowi Środowiska. Wszystkie proponowane zmiany mają na celu zapewnienie większej przejrzystości w gospodarce odpadami oraz ułatwić jej planowanie. Tym samym ograniczony zostanie negatywny wpływ, jaki odpady wywierają na środowisko naturalne.
Obydwa rozporządzenia będą miały wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami, w tym odpadami komunalnymi – konieczne będzie dokonanie zmiany używanych formularzy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo zostało założone przez jednostkę samorządu terytorialnego bądź związek tych jednostek, rozporządzenia oddziaływać będą pośrednio również na nie.
Obydwa rozporządzenia wchodzą w życie 1 stycznia 2011 r. W tym samym dniu traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686).

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad