Rada Ministrów przyjęła 7 lipca br. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.
Do ustawy Prawo lotnicze włączono przepisy zawarte w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 255/2010, które dotyczą zasad zarządzania przepływem ruchu lotniczego.
Najważniejsze propozycje zmian:
- w kosztach związanych z zadaniami finansowanymi z opłat za koordynację rozkładów lotów, nie mogą być uwzględniane kary pieniężne przewidziane w Prawie lotniczym (w ten sposób podmiot obciążony karą nie będzie mógł zrekompensować sobie poniesionego wydatku przez podniesienie kosztów stanowiących podstawę do ustalenia pobieranych opłat; to samo rozwiązanie dotyczy opłat lotniskowych i nawigacyjnych);
- na wniosek koordynatora lub zarządzającego lotniskiem, w którym wprowadzono koordynację rozkładów lotów, podmiot zarządzający przepływem ruchu lotniczego przekazuje przyjęty plan lotu wnioskodawcom, oni natomiast zobowiązani są go udostępnić prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), właściwym organom kontroli ruchu lotniczego oraz użytkownikom statków powietrznych;
- zarządzający lotniskiem lub koordynator ma obowiązek powiadomić prezesa ULC oraz służby ruchu lotniczego o zdarzeniach związanych z ruchem lotniczym, ich przyczynach i przewidywanym czasie trwania;
- wprowadzono katalog administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 255/2010.