Zdaniem części środowisk rybackich możliwość przekazywania indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich przynosiła negatywne skutki, gdyż dochodziło faktycznie do sprzedaży kwot połowowych. Ustawa z 25.05.2017 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (Dz.U. poz. 1273) utrzymuje więc jedynie możliwości przekazywania kwot połowowych przez danego armatora statku rybackiego pomiędzy jego statkami. Określona w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualna kwota połowowa lub liczba dni połowowych będzie mogła zostać przekazywana w całości lub w części na inny statek rybacki tego samego armatora, który przez co najmniej 24 kolejne miesiące przed dniem złożenia wniosku o przekazanie był armatorem statków rybackich biorących udział w tym przekazaniu. Dotychczas obowiązujące przepisy pozwalające na przekazywanie indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich w praktyce stawiały na uprzywilejowanej pozycji armatorów zdolnych do zapłacenia określonej kwoty pieniężnej armatorowi, od którego dana kwota połowowa miała zostać uzyskana. Armatorzy, którzy nie mieli odpowiedniej zdolności finansowej, byli często w sposób automatyczny wykluczeni z możliwości uzyskania kwoty połowowej pozwalającej na zwiększenie dochodowości prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowelizacja przewiduje ponadto zniesienie możliwości tworzenia zbiorczych kwot połowowych. Rozwiązanie w zakresie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej nie zostało do tej pory wykorzystane i brak jest również informacji pochodzących ze środowiska rybackiego, pozwalających na stwierdzenie, że regulacja ta znalazłaby w przyszłości zastosowanie. Warunkiem utworzenia zbiorczej kwoty połowowej było bowiem zrzeczenie się przez armatorów statków rybackich zrzeszonych w danej uznanej organizacji producentów ryb swoich indywidualnych kwot połowowych danego gatunku organizmów morskich, tak aby suma tych kwot stanowiła nie mniej niż 5% ogólnej kwoty połowowej danego gatunku, przyznanej Polsce na dany rok kalendarzowy.

Nowelizacja wydłuża termin rezygnacji przez armatora statku rybackiego w danym roku kalendarzowym z całości albo części przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub dni połowowych. Termin składania wniosków o rezygnację będzie upływał 15 lipca. W przypadku złożenia wniosku po dniu 15 lipca indywidualna kwota połowowa lub dni połowowe uznane zostaną za niewykorzystane.

Źródło: www.sejm.gov.pl