Wiecej: Już obowiązują zmiany w procedurze powoływania na wolne stanowiska sędziowskie>>>
Portal działa pod adresem https://enominacja.ms.gov.pl, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej Krajowej Rady Sądownictwa http://www.krs.pl).
Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, zasadniczym i priorytetowym celem wprowadzenia nowego, elektronicznego postępowania nominacyjnego jest osiągnięcie optymalnego skrócenia trwania postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego.
Resort podkresla, że wprowadzone zmiany nie wpływają na standardy oraz realizację podstawowego celu postępowania nominacyjnego, jakim jest wyłonienie najlepszego, zarówno pod względem merytorycznym, jak i osobowościowym, kandydata do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w bezstronnym i transparentnym procesie. Jednocześnie bez zmian pozostają kryteria pozwalające należycie przeanalizować wyniki dotychczasowej pracy zawodowej kandydata, a także jego predyspozycje do wykonywania zawodu sędziego.
Zmiany dotyczące wykorzystania komunikacji elektronicznej polegają na zastąpieniu dokumentów w postaci pisemnej (papierowej) dokumentami elektronicznymi, a w przypadku, gdy dokumenty w oryginale mają postać pisemną przewiduje się działania służące przekonwertowaniu takich dokumentów na postać elektroniczną.
MS podkresla, że zmiany dotyczą zarówno etapu postępowania przed prezesem właściwego sądu, jak również etapu postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa. Istotną zmianą jest ograniczenie możliwości równoczesnego zgłaszania kandydatur na więcej niż jedno obwieszczone stanowisko sędziowskie do czasu zakończenia procedury wynikającej z pierwszego zgłoszenia.