Jak zauważają autorzy wydanej właśnie książki Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, obowiązująca od kilku miesięcy ustawa o prawach konsumenta  zmieniła  w istotny sposób dotychczas obowiązujące przepisy odnoszące się do uprawnień konsumentów i obowiązków przedsiębiorców, w szczególności działających w internecie.
Ich zdaniem niezbędna jest jednocześnie interpretacja przez TSUE nowych zasad wprowadzonych przez dyrektywę, w oparciu o którą powstała polska ustawa. Co prawda TSUE wskazywał dyrektywę już od momentu jej uchwalenia i przy okazji analizy innych przepisów dokonywał w niewielkim zakresie wykładni jej postanowień, takich jak jej art. 22  czy definicja "trwałego nośnika" z art. 2 pkt 10 dyrektywy. Sądy państw członkowskich nie zadały jednak jeszcze Trybunałowi Sprawiedliwości pytań prejudycjalnych, co pozwoliłoby uzyskać obszerniejszą wykładnię postanowień dyrektywy 2011/83/UE i ułatwiło stosowanie ustawy o prawach konsumenta.
- Uzyskanie wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz pewności prawa wśród konsumentów i przedsiębiorców nie jest więc natychmiastowym skutkiem dyrektywy w sprawie praw konsumentów i ustawy o prawach konsumenta, lecz niewykluczone, że dopiero z biegiem czasu efekt nowych regulacji będzie mógł zostać oceniony pozytywnie - stwierdzają autorzy.
Jak podkreśla wydawca książki, komentarz zawiera omówienie nowych przepisów, w tym:
•    znacznie rozszerzonych obowiązków informacyjnych przedsiębiorców wobec konsumentów, również w zakresie umów zawieranych w sytuacjach typowych,
•    zmienionej regulacji dotyczącej odstąpienia od umowy przez wydłużenie czasu, w jakim konsument może z tego prawa skorzystać,
•    dotyczących zasad i kosztów związanych ze zwrotem świadczeń po odstąpieniu od umowy,
•    wynikających z nowelizacji kodeksu cywilnego w zakresie regulacji dotyczących  rękojmi i gwarancji przy sprzedaży.
Zdaniem autorów i wydawcy, publikacja przeznaczona jest dla radców prawnych, adwokatów i sędziów, a także przedsiębiorców i ich związków, podmiotów zajmujących się ochroną praw  konsumentów i konsumentów.

Więcej o publikacji>>>


imagesViewer