Rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką (Dz. U. poz. 2080) oraz rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz. U. poz. 2078) zakładają obniżenie współczynnika, według którego obliczana jest wysokość opłaty za poszczególne aplikacje, do wysokości 2,6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Natomiast rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną zakłada obniżenie współczynnika, według którego obliczana jest wysokość opłaty za aplikację, do wysokości 2,65-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

LEX Aplikant
Artykuł pochodzi z programu LEX Aplikant
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami

Konieczność wydania nowych rozporządzeń, określających wysokość rocznej opłaty, jest uzasadniona podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 2000 zł. Obecnie jego wysokość została określona na poziomie 1850 zł. Zatem w obowiązującym stanie prawnym projektowane podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę skutkowałoby wzrostem opłaty rocznej. Współczynnik wyznaczający wysokość opłaty za aplikację radcowską wynosi teraz 3,1 natomiast za aplikacje adwokacką 3,05, a więc kwotowo obie opłaty kształtują się na poziomie odpowiednio 5735 zł oraz 5642,50 zł. Natomiast współczynnik wyznaczający wysokość opłaty za aplikację notarialną wynosi teraz 3, a więc kwotowo opłata kształtuje się na poziomie 5550 zł.

Ustalenie współczynnika na poziomie 2,6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje, że opłata za aplikacje - radcowską i adwokacką - będzie wynosić 5200 zł. Natomiast opłata za aplikację notarialną będzie wynosić 5300 zł. Z dokonanej bowiem przez Ministerstwo Sprawiedliwości analizy zestawienia kosztów szkolenia aplikantów za rok szkoleniowy wynika, że w 2015 r. średni koszt szkolenia aplikanta radcowskiego wyniósł 5063,10 zł, aplikanta adwokackiego - 5149,22 zł, aplikanta notarialnego z kolei 4658,91 zł.

Wszystkie trzy rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. - wraz z rozpoczęciem przez aplikantów nowego roku szkoleniowego.

Źródło: www.rcl.gov.pl,