Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą na skutek skargi złożonej przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Skarżący toczy spór z byłymi pracownikami instytutu. Obecnie rozpatrywany on jest, w fazie postępowania apelacyjnego, przez sąd okręgowy. Skarżący wielokrotnie wyrażał obawy co do bezstronności sędziów orzekających. Złożył wnioski o wyłączenie sędziów, które zostały oddalone. Zażalenie w tej sprawie również zostało odrzucone. W konsekwencji kolejnych działań sądu okręgowego skarżący złożył ponownie wnioski o wyłączenie sędziów, które zostały oddalone przez sąd.
Stosownie do przepisów konstytucji każdy ma prawo do bezstronnego sądu, a każde postępowanie sądowe powinno być dwuinstancyjne. Zdaniem skarżącego kwestionowany przepis wyklucza taką możliwość instancyjnej kontroli postanowienia, w przedmiocie odmowy wyłączenia sędziego. Ograniczenie to dotyczy wyłącznie tych spraw, w których stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej. Kwestionowany przepis, jak twierdzi skarżący,  pozwala sądowi prowadzącemu sprawę, wyłącznie we własnym zakresie rozstrzygać kwestię bezstronności sędziów.