Grzegorz Karpiński, sekretarz stanu w MSW, przedstawił w czwartek dokument podczas posiedzenia Senatu. - Stworzenie Narodowego Programu Antyterrorystycznego miało na celu wpisanie działań antyterrorystycznych w system bezpieczeństwa kraju oraz zarządzania kryzysowego. Narodowy Program Antyterrorystyczny jest narzędziem, za pomocą którego integrowane są działania służb odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu - powiedział wiceszef MSW.

Jak podkresla resort, jednym z głównych celów dokumentu jest także wzmocnienie systemu antyterrorystycznego, w szczególności poprzez m.in. wzmocnienie przygotowania służb i instytucji, zwiększenie skuteczności reagowania oraz doskonalenie procedur postępowania w kontekście zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Dokument podkreśla także znaczenie działań profilaktycznych, w tym podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń terrorystycznych.

Czytaj: Unia chce lepiej chronić swe granice przed terroryzmem>>>

Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na bieżąco dokonuje prognozy i oceny potencjalnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Prognozy te są omawiane w trakcie comiesięcznych posiedzeń Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych.

Kierownicy poszczególnych służb, organów i instytucji, wymienieni w dokumencie jako wiodący, są odpowiedzialni za realizację szczegółowych zadań, ujętych w Narodowym Programie Antyterrorystycznym. Są także zobowiązani do opracowania harmonogramów tych zadań i podanie planowanego terminu ich realizacji. Na obecną chwilę Międzyresortowy Zespól ds. Zagrożeń Terrorystycznych przyjął harmonogramy realizacji większości zadań ujętych w Programie. Przyjęcie pozostałych planowane jest do końca marca bieżącego roku.

Ponadto w MSW corocznie – począwszy od roku 2016 – opracowywany będzie raport na temat postępu prac w realizacji Programu. Raport będzie omawiany na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych i przedkładany Radzie Ministrów do 31 marca każdego roku.

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019, przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, we współpracy z innymi służbami, organami i instytucjami wchodzącymi w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 252 9 grudnia 2014 r.

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019 zakłada, że środki finansowe na realizację Programu w 2015 roku, ujęte zostały w ustawie budżetowej w ramach rezerwy celowej w kwocie 900 tys. zł. Także w kolejnych latach, w miarę możliwości finansowych, planowane jest przeznaczenie środków na wdrażanie Programu w ramach budżetu resortu spraw wewnętrznych – zarówno w celu podniesienia zdolności służb do reagowania na różnego rodzaju zagrożenia terrorystyczne, jak i w związku z organizacją ćwiczeń antyterrorystycznych oraz kampanii społecznych ukierunkowanych na podnoszenie świadomości na temat potencjalnych zagrożeń i pożądanego sposobu zachowania się w przypadku ich wystąpienia.