W części konkursu poświęconym pracom habilitacyjnym pierwszą nagrodę przyznano ex aequo pracom dr. hab. Piotra Rylskiego pt. „Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne” oraz dr. hab. Tadeusza Zembrzuskiego pt. „Nieważność postępowania w procesie cywilnym”. Obie prace wydane zostały w formie książek przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. 

Uczestnik postępowania nieprocesowego - zagadnienia konstrukcyjne

Uczestnik postępowania nieprocesowego - zagadnienia konstrukcyjne>>

Nieważność postępowania w procesie cywilnym
Nieważność postępowania w procesie cywilnym>>
 

Pierwszą nagrodę za najlepszą pracę doktorską otrzymała dr Karolina Paluszek, autorka rozprawy „Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne TSUE”. Kolejne nagrody Kapituła przyznała dr. Filipowi Balcerzakowi za pracę „Investor – state arbitration and human rights” oraz dr. Filipowi Rakiewiczowi, autorowi pracy „Poczucie tożsamości narodowej jako dobro osobiste. Studium cywilnoprawne”.
Kapituła zdecydowała się także wyróżnić pracę dr. Dominika Horodyskiego za pracę „Transparentność arbitrażu inwestycyjnego”.

Pierwszą nagrodę za najlepszą pracę magisterską otrzymał Wojciech Bańczyk, autor pracy „Ustawowa oraz umowna alokacja ryzyka zmiany okoliczności podczas wykonywania długoterminowej umowy o dzieło i o roboty budowlane – w kierunku umowy rozwijającej się”. Drugą nagrodę za pracę magisterską „Sposoby ustalania treści prawa obcego w postępowaniu cywilnym” otrzymał Paweł Banul, a trzecią nagrodę przyznano Wojciechowi Olendrowi za pracę „Prezydent RP jako podmiot administrujący”.
Kapituła wyróżniła pracę Mateusza Kosmowskiego o tytule „Zakres przedmiotowy pełnomocnictwa procesowego udzielanego adwokatowi”.

Czytaj: Skarga nadzwyczajna w kolizji ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem>>