Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów - 29 listopada 2011 r. - Minister Finansów przedłożył projekt ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.
Do ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności wprowadzony zostanie termin "system operacyjny". Według projektowanych przepisów będzie to system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych, którego podmiot prowadzący zawarł porozumienie w sprawie międzysystemowej realizacji zleceń. Podmioty prowadzące system interoperacyjny objęte zostaną przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego. Dodatkowo zakłada się, że do masy upadłości nie będą wchodzić zabezpieczenia ustanowione przez upadłego (uczestnika systemu) na rzecz innego uczestnika systemu w związku z jego uczestniczeniem w systemie lub na rzecz Narodowego Banku Polskiego, banku centralnego innego państwa lub Europejskiego Banku Centralnego, z którymi upadły dokonywał operacji.
Doprecyzowane zostaną także niektóre pojęcia. Do Prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzony zostanie termin „dzień roboczy systemu”. Pojęcie to obejmie okres, w którym wykonywane będą rozliczenia lub rozrachunki. Dzień roboczy systemu będzie się rozpoczynał w dniu ogłoszenia upadłości i będzie kończył się w następnym dniu kalendarzowym.
Istotne zmiany wprowadzone zostaną w ustawie o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Do kategorii aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia wierzytelności finansowej dodana zostanie wierzytelność kredytowa definiowana jako wierzytelność pieniężna wynikająca z umowy, w której udziela kredytów instytucja upoważniona do tego na podstawie odrębnych przepisów. Przedmiotem zabezpieczenia objęte będą wszystkie należne od dłużnika wierzytelności kredytowej świadczenia, które do dnia ustanowienia zabezpieczenia nie zostały wykonane.

Opracowanie: Monika Sewastianowicz
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-lin

Źródło: www.premier.gov.pl