Szkolenie trwa do 18 grudnia 2013 r. i jest realizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.
Jak informuje resort, szkolenie pt. „Przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej” obejmuje wszystkich pracowników MSW, którzy po zakończeniu szkolenia obowiązkowo będą musieli zdać test potwierdzający ich wiedzę w tym zakresie.
Każdy pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w indywidualnie wybranym terminie musi zalogować się na platformę e-learningową Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Program szkolenia zawiera cztery lekcje, a czas całej sesji to około 2 godzin. Podczas poszczególnych lekcji pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zapoznają się z charakterystyką zachowań korupcyjnych, definicjami korzyści majątkowych i osobistych, a także płatnej protekcji oraz odpowiedzialnością za przestępstwo korupcji. Zaprezentowane zostaną również regulacje prawne przestępstwa korupcji m.in. zapisy Kodeksu karnego oraz ustawy „antykorupcyjnej”.
Organizatorzy szkolenia podkreślają, że ważnym jego elementem  jest wskazanie urzędnikom sposobów zapobiegania korupcji oraz postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnej. W ramach jednej z lekcji przedstawiona zostanie rola Pełnomocnika do Spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w MSW oraz zadania i obowiązki Doradcy Etycznego w ministerstwie.
Jednym z celów szkolenia jest zwiększenie świadomości zagrożeń oraz przekazanie urzędnikom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych niezbędnej wiedzy, jak postępować w przypadku zachowań o znamionach korupcji. Uczestnicy szkolenia będą mogli liczyć na wsparcie eksperta, który poprzez narzędzia komunikacji typu czat i forum, będzie odpowiadał na zadane pytania.

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zapoznanie się z poszczególnymi lekcjami, wykonanie ćwiczeń sprawdzających wiedzę oraz zdanie testu końcowego.