Zdaniem Komisji, mimo, iż małżeństwo pozostaje najbardziej rozpowszechnioną formą związku, coraz częściej obserwuje się jednak nowe ich formy.  Należy do nich zarejestrowany związek partnerski, czyli stały związek dwóch osób, usankcjonowany poprzez formalną rejestrację przez organ władzy publicznej. Trudności par, które zarejestrowały swój związek, spowodowane są często dużymi rozbieżnościami między mającymi zastosowanie przepisami,  regulującymi skutki majątkowe takich związków.

Dwa wnioski ustawodawcze
W związku z tym Komisja Europejska przedstawia równocześnie dwa odrębne wnioski ustawodawcze. Pierwszy dotyczący rozporządzenia w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych. Drugi obejmuje rozporządzenia w sprawie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich. Podział ten dokonany został ze względu na specyfikę obu form związku i odmienne skutki prawne, jakie związki te wywołują.
Stworzenie pełnego zbioru przepisów
Celem projektu rozporządzenia w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich jest stworzenie pełnego zbioru przepisów z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. Będą one miały zastosowanie do aspektów majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich.
Projekt rozporządzenia przewiduje rozszerzenie jurysdykcji sądów na sprawy majątkowe partnerów. Dotyczy to postępowań spadkowych w następstwie śmierci jednego z partnerów lub postępowania w sprawie separacji.
Projekt zmierza także do ustanowienia norm kolizyjnych, na podstawie których określane będzie prawo właściwe dla spraw z zakresu stosunków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich.
Rząd RP negatywnie ocenia inicjatywę Komisji Europejskiej co do samej zasady i w związku z tym opowiada się przeciwko jej przyjęciu.
Krytycznie wobec kaluzuli
Rząd RP uważa, że nawet w przypadku braku zgody Polski, istnieje możliwość przyjęcia inicjatywy Komisji przez zainteresowane państwa w ramach tzw. wzmocnionej współpracy. rząd wyraża swoje krytyczne stanowisko wobec proponowanego w projekcie ujęcia klauzuli porządku publicznego, bo jest ona instrumentem uniwersalnym, stosowanym we wszystkich aktach z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego.
W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości próba „dodefiniowania” w rozporządzeniu klauzuli porządku publicznego, jest nieuzasadniona i nie zasługuje na aprobatę.
Źródło: www.ms.gov.pl