Projekt nowelizacji przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Według wnioskodawców (Ministerstwa Finansów) obecne zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa nie pozwalają na racjonalne zarządzanie pieniędzmi. Zdaniem resoru przynosi to budżetowi straty (zwiększenie kosztów wynika z różnicy pomiędzy kosztem zaciąganych przez państwo zobowiązań a oprocentowaniem krótkoterminowych lokat w banku). Dlatego też wnioskodawcy chcą, aby minister finansów mógł wykorzystywać ww. środki na finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu oraz w związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa. Wykorzystane pieniądze byłyby zwracane z rachunków pomocniczych ministra finansów.