To reakcja tej organizacji na informacje medialne, w tym publikacje Prawo.pl, że w ramach mediacji prowadzonych przez osoby rekomendowane i zatrudnione w biurze Komisji Nadzoru Finansowego może dochodzić do konfliktu interesów. 

- Na 411 mediatorów wpisanych na listy Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, 105 jest jednocześnie pracownikami Urzędu KNF. Z tego 103 może prowadzić i prowadzi przedsądowe mediacje w sprawach frankowiczów. KNF nie widzi w tym nic złego, podkreślając ich obiektywizm, niezależność i fakt, że mediują... po godzinach pracy. Jednak zdaniem prawników mediacje pracowników organu nadzorczego wobec banku, to konflikt interesów - pisaliśmy 26 października br. 

Więcej: W dzień w służbie KNF, po pracy... frankowej mediacji>>

Sprawdź w LEX: Odpowiedzi na pytania ze szkolenia "Pozasądowe ugody w sprawach kredytów walutowych - wytyczne do redakcji skutecznych ugód w kontekście orzecznictwa TSUE" >>>

KNF: Wiedza, doświadczenie i brak konfliktu interesów

Na tę i podobne publikacje zareagował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. - Wszyscy ci mediatorzy spełniają określone w Regulaminie Sądu Polubownego wymagania, m.in. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie pożądane dla efektywnego rozwiązywania sporów na rynku finansowym, ukończone specjalistyczne szkolenie bądź studia podyplomowe z zakresu mediacji itp. Wielu z nich - jak dodano - jest jednocześnie mediatorami wpisanymi na listy stałych mediatorów sądów okręgowych w całym kraju. Mediatorzy będący pracownikami UKNF wykonują czynności z zakresu mediacji poza godzinami pracy oraz obowiązkami służbowymi i nie podlegają nadzorowi swoich przełożonych w ramach zatrudnienia w UKNF. Wszystkie mediacje odbywają się poprzez zaakceptowane przez strony środki porozumiewania się na odległość. W przypadku mediacji „frankowych” najczęściej klienci podpisują umowę o mediację w najbliższym oddziale banku, a następnie bank przekazuje umowę do SP i mediacja prowadzona jest zdalnie - stwierdził rzecznik KNF Jacek Barszczewski. 

 


Mediatorzy: Nie uczestniczymy w tej akcji

W przekazanym Prawo.pl oświadczeniu Polska Izba Mediatorów stwierdza, że o postępowaniu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie kredytów frankowych wyraziła jednoznaczną, nie budzącą żadnych wątpliwości opinię. - Rekomendowani przez nas mediatorzy - dostrzegając od początku wątpliwości wokół prawnych i merytorycznych, a nade wszystko etycznych i profesjonalnych uwarunkowań stworzonych przez KNF - nie aspirowali do asystowania procesom nazywanym "mediacjami" w KNF, które nakierowane są na pokrzywdzenie "frankowiczów", poprzez tworzenie warunków do uniemożliwiania wykonywania prawomocnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wskazano. 

Sprawdź książki w internetowej księgarni Profinfo.pl:

"Dochodzenie roszczeń z umów kredytów frankowych. Praktyka, orzecznictwo, pytania i odpowiedzi" >

"Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika" >

Czytaj także:
Czy z frankowiczami mediuje wilk w owczej skórze >>
Sewerynik: Gdzie jest wilk w owczej skórze przy mediacjach z frankowiczami? >>

- Mamy w pełni transparentną i solidarną postawę wobec całego zjawiska trafnie opisanego w wielu artykułach na portalu Prawo.pl. Uważamy stanowczo, że Komisja Nadzoru Finansowego rażąco skompromitowała i instrumentalnie wykorzystała przepisy prawa cywilnego regulującego mediacje, zresztą również na szkodę mediatorów, których bez kryteriów etycznych ani kwalifikacji powołała do uwierzytelniania wątpliwej polityki polskich banków, wymierzonej w dobra kredytobiorców - mówi Jerzy Śliwa, prezes Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych. I dodaje, że oczywiście rozumie, że od środowiska mediatorów wymaga się dystansu i nieangażowania w spory. - Jednak w tym przypadku mamy właśnie do czynienia z próbą uwikłania środowiska mediatorów i instytucji mediacji w proceder wykorzystywania państwa dla obrony interesów banków przeciwko obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie więc od oceny konkretnych zjawisk wynikających z kolejnych działań Komisji Nadzoru Finansowego uznajemy za niezbędne ochronę wizerunku instytucji mediacji i dobrego imienia kwalifikowanych mediatorów, którzy nie chcieli i nadal nie chcą być wikłani w wątpliwe działania KNF - czytamy w oświadczeniu Polskiej Izby Mediatorów.

WZORY dokumentów do pobrania w LEX: