Obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 ze zm.) nakładają na osoby rejestrujące po raz pierwszy w Polsce pojazdy sprowadzane z zagranicy obowiązek dołączenia do wniosku o rejestrację m.in. przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego dowodu rejestracyjnego. Ten dość kosztowny i zbędny wymóg został zniesiony rozporządzeniem z 28 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2010 r. nr 14, poz. 72). Uproszczenie tej procedury dotyczy wyłącznie dowodów rejestracyjnych wydanych przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia z 2002 r. Oznacza to, że uproszczenie to obejmie te dokumenty, których wzór jest zgodny z dyrektywą z 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.
W dalszym ciągu osoby rejestrujące pojazdy zobowiązane będą do dołączenia do wniosku przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego pozostałych dokumentów wymaganych przepisami np. faktury lub umowy kupna pojazdu.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line