W uzasadnieniu projektu wniesionego przez Szefa Służby Cywilnej napisano, że projektowana zmiana wynika z przeprowadzonej przez kancelarię premiera analizy.

Obecnie - podkreślono - szkolenia są powierzane przez poszczególne urzędy niezależnym od siebie podmiotom szkoleniowym, co nie zapewnia efektu synergii dla całej administracji publicznej i utrudnia zachowanie równych, wysokich standardów szkolenia, a także zwiększa ryzyko zawyżania kosztów pojedynczych szkoleń.

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, przeprowadzenie szkolenia będzie mógł zlecać KSAP Szef Służby Cywilnej - to będą szkolenia centralne w służbie cywilnej. Szkolenie będą mogli zlecać także dysponenci środków budżetowych - tu chodzi o szkolenia dla pracowników urzędu obsługującego dysponenta lub jednostek mu podległych albo przez niego nadzorowanych.

Warunkiem zlecenia KSAP szkoleń centralnych, nadzorowanych przez Szefa SC, ma być wcześniejsze zawarcie porozumienia między dyrektorem Szkoły a Szefem Służby Cywilnej, w którym określone zostaną zakres, warunki i tryb realizacji szkoleń.

Szkolenia takie mają być finansowane za pomocą dotacji celowej udzielanej KSAP lub z pieniędzy dysponenta środków budżetowych zlecającego szkolenie.

"Rozwiązania te stwarzają warunki do optymalnego wykorzystania potencjału dydaktycznego i organizacyjnego KSAP oraz pełnej realizacji jej zadań statutowych związanych z kształceniem kadry urzędniczej. Efektem tych regulacji powinna być większa liczba szkoleń realizowanych przez KSAP, racjonalizacja samego procesu szkoleń w administracji rządowej i jego ujednolicenie. Przyjęcie trybu dotacji celowej oznacza uproszczenie i skrócenie procedury powierzania szkoleń KSAP" - napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. (PAP)