Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza w swojej uchwale, że przedstawione projekty planów finansowych sądów powszechnych i sądów wojskowych na 2012 rok są wystarczające
dla wykonywania zadań wymiaru sprawiedliwości w dotychczasowym zakresie, nie stwarzają jednak podstaw do dalszego likwidowania zaległości niezałatwionych spraw i niedostatecznie uwzględniają wieloletnią tendencję wzrostu wpływu spraw do sądów.
- Utrzymująca się od wielu lat progresja wzrostu nakładów na sądownictwo została znacząco obniżona co może mieć negatywny wpływ na realizację konstytucyjnych zadań wymiaru sprawiedliwości. Od 2010 roku nastąpiło przede wszystkim znaczące ograniczenie inwestycji pomimo istnienia realnych i koniecznych do natychmiastowej realizacji potrzeb zgłaszanych przez poszczególne apelacje - czytamy w dokumencie.
Zaniepokojenie Krajowej Rady Sądownictwa wzbudza planowane całkowite wstrzymanie wzrostu zatrudnienia urzędników i asystentów w sytuacji gdy oczekuje się polepszenia skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości. - Przy wzroście ilości spraw i poszerzającej się corocznie kognicji sądów właściwe funkcjonowanie poszczególnych jednostek wymaga w niektórych wypadkach wzmocnienia etatowego kadry urzędniczej i asystenckiej - piszą członkowie KRS. Potrzeby te są realizowane w praktyce przez zawierane umowy zlecenia, które zdaniem Rady w niedostatecznym stopniu gwarantują profesjonalne i kompetentne wykonywanie zadań pomocniczych w wymiarze sprawiedliwości.
Krajowa Rada Sądownictwa podkreśla przy tym, że nie postuluje zwiększenia ilości etatów sędziowskich bowiem nie stanowi to właściwego środka do zmniejszenia zaległości orzeczniczych.
Mając na uwadze rozszerzenie zakresu spraw rozpoznawanych przez referendarzy Krajowa Rada Sądownictwa wyraża zaniepokojenie brakiem planowanego wzrostu
zatrudnienia w tej grupie zawodowej. Planowane zwiększenie zatrudnienia wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jest niewystarczające. Pilna i niezałatwiona od ubiegłego roku pozostaje też sprawa nieobsadzonych etatów asystenckich. W przekonaniu Krajowej Rady Sądownictwa niezbędnym jest wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą, która umożliwi pełnienie tej funkcji przez osoby po ukończonych wyższych studiach prawniczych, w sytuacji braku kandydatów spełniających aktualne wymogi.
Krajowa Rada Sądownictwa podkreśla konieczność uwzględnienia w planach finansowych zagwarantowanego ustawowo podwyższenia wynagrodzeń sędziów w 2012
roku z uwagi na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Rada ma świadomość, że nie zostały jeszcze ogłoszone dane Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości wynagrodzeń w drugim kwartale 2011 roku. Postuluje jednak, by w przyszłorocznych planach Minister Sprawiedliwości polecił dyrektorom sądów uwzględnienie tego wzrostu w oparciu o prognozowaną wysokość płac, jeżeli do konstruowania budżetu sądów dojdzie ponownie przed ogłoszeniem wspomnianych danych.
- Zgłaszając powyższe uwagi i zastrzeżenia Krajowa Rada Sądownictwa wnosi o dołączenie niniejszej uchwały do planu budżetu sądów powszechnych oraz planu budżetu obrony narodowej w zakresie sądów wojskowych na 2012 rok i skierowanie ich do Ministra Finansów oraz przedstawienie Radzie ostatecznej wersji budżetów na 2012 rok - napisano w przyjętej 20 kwietnia uchwale.