Krajowa Rada Sądownictwa podkreśla, że powołanie osoby mającej kierować działalnością Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – jednostki utworzonej przede wszystkim w celu kształcenia i doskonalenia kadr sądów powszechnych – nie może odbywać się z pominięciem europejskich i światowych standardów – pisze podpisujący dokument sędzia Stanisław Zdun, wiceprezes KRS.

Jednak nie wspomina, że polska Rada została wykluczona z Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych z powodu nierespektowania przywołanych przez wiceprezesa zasad.

Specjalista prawa karnego

Prof. Girdwoyń jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektorem Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW. Zajmuje się przede wszystkim prawem i postępowaniem karnym, a także kryminalistyką.

Przeprowadził wiele projektów naukowych dotyczących biometrii, analizy śladów krwawych czy nowoczesnych metod prowadzenia oględzin. Jest również autorem licznych publikacji naukowych z zakresu kryminalistyki, prawa dowodowego, wykorzystania dowodów naukowych w procesie karnym, a także zastosowania nowoczesnych technologii w prawie.

Opracowywał programy studiów i szkoleń, w tym realizowanych w ramach Podyplomowego Studium Prawa Dowodowego i Kryminalistyki dla sędziów oraz prokuratorów, pracował w interdyscyplinarnych zespołach w ramach projektów naukowych realizowanych przez Uniwersytet Warszawski z innymi podmiotami, brał także udział w międzynarodowych gremiach naukowych oraz realizował szkolenia dla sędziów Sądu Najwyższego z zakresu nowych technologii dowodowych.

Jest autorem szeregu publikacji naukowych oraz członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Brał udział w licznych konferencjach, sympozjach, seminariach i szkoleniach w Polsce oraz za granicą.

Prof. Girdwoyń w 2015 r. został laureatem nagrody „Złoty Paragraf”, przyznawanej przez Dziennik Gazetę Prawną w kategorii najlepszy adwokat.

KRS: Kandydat nie jest bezstronny

Sędzia Zdun wskazuje, że procedura kształcenia aplikantów, asesorów i sędziów jest ukształtowana przepisami rangi ustawowej, co ma na celu wzmacnianie ich niezawisłości i niezależności. Krajowa Rada Sądownictwa podkreśla, że realizowanie tej procedury nie może i nie powinno być uzależniane od osobistych poglądów politycznych osoby sprawującej funkcję dyrektora KSSiP.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, przedstawiony przez ministra sprawiedliwości do zaopiniowania kandydat, mimo że spełnia warunki formalne do pełnienia funkcji dyrektora KSSiP, nie daje gwarancji rzetelnego realizowania ustawowego obowiązku bezstronnego i apolitycznego kształcenia kadr sądownictwa i prokuratury. Publiczne kwestionowanie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego, wynikającej z art. 87 Konstytucji RP hierarchii źródeł prawa, nadrzędności Konstytucji RP, kwestionowanie konstytucyjnych organów państwa, w tym Krajowej Rady Sądownictwa oraz Trybunału Konstytucyjnego, w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa uzasadniają zdecydowanie negatywną ocenę kandydata.