Zmiana przedstawiona w założeniach do nowelizacji kodeksu ma uprościć postępowanie klauzulowe. Zdaniem ekspertów nie znajduje uzasadnienia obecna regulacja obligująca do nadawania klauzuli wykonalności orzeczenia o kosztach postępowania klauzulowego. Powinny dotyczyć go te same zasady co do postanowień komornika o ustaleniu kosztów postępowania.

Racjonalizacji postępowania klauzulowego służyć ma także uchylenie obowiązku przeprowadzania rozprawy w sprawach o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego.
Inaczej uregulowana ma być kwestia doręczeń oraz terminów sporządzania uzasadnienia postanowień o nadaniu klauzuli wykonalności. Ustawa wprost stanowić ma, że postanowienie to doręczane będzie tylko wierzycielowi (obecnie zasada ta stosowana jest w praktyce), aby zapobiec ewentualnym próbom wyzbywania się majątku przez dłużnika. Taka zasada wpłynie na kwestię biegu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Dla wierzyciela bieg terminu rozpocznie się z chwilą doręczenia mu tytułu wykonawczego, a dla dłużnika - od chwili doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

 

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line