Wpis nie podlega opłacie sądowej ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; postanowienie o wpisie nie wymaga uzasadnienia ani doręczenia. Ta regulacja wprowadzona ustawą z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 144, poz. 851) weszła w życie z dniem 13 lipca 2011 r.
Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany, których celem jest:
1. usprawnienie i ułatwienie pozyskiwania dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego poprzez zapewnienie jednakowej rangi dokumentom wydawanym zarówno w postaci papierowej, jak też elektronicznej,
2. upowszechnienie bezpłatnego dostępu do rejestru, przez co rozumie się dostęp do wszystkich jego części i do wszystkich aktualnie znajdujących się w nich danych, a także możliwość samodzielnego pozyskiwania wydruków aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru, które także uzyskają moc dokumentów urzędowych,
3. umożliwienie wpisywania do rejestru adresu strony internetowej i adresu poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca takie adresy posiada.
Ww. zmiany wchodzą z kolei w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
 Istotny w kontekście wejścia w życie nowej regulacji jest fakt, że zgodnie z art. 2, do postępowań rejestrowych wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w brzmieniu nadanym przedmiotową nowelizacją.
 
Wojciech Kowalski
 
Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line